لیست مقالات ششمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران پدافند غيرعامل

نمایش # عنوان نویسنده
0 بررسي خطر پذيري ساختمان هاي حساس در شهر همدان با نگاه پدافند غيرعامل توکلي,مسعود;فاميل نوروزي,حامد;محمدي,کمال;حسيني اميني,حسن;سلکي,هيوا
1 تاثير موضوعات اجتماعي بر برنامه‌ريزي کالبدي بازسازي پس از سانحه عندليب,علي رضا;نويدي مجد,فرشته;حسيني اميني,حسن;سلکي,هيوا
2 نقش پدافند غير عامل در تهديدات سياسي فراروي جمهوري اسلامي ايران قرشي,سيده مهديه
3 امنيت اجتماعي بعنوان بايسته اجتماعي پدافند غير عامل در مديريت شهري مسعودي,حميد
4 شکل خوب شهر از منظر ملاحظات پدافند غير عامل محمدي ده چشمه,مصطفي
5 نقش دانشگاه در آموزش براي پدافند غيرعامل قنواتي,رضا
6 اهميت و ضرورت پدافند غير عامل در شهرها فتح الله زاده,طاهره;شريفي,رقيه;قرباني,محمد جواد
7 ارائه مدلي براي چابکي سازمانهاي امداد و نجات سهرابيان,مهتاب
8 نقش فناوري نانو و نانوموادها در معماري و طراحي شهري با رويکرد پدافند غير عامل زماني,عزت الله;سعيدي,علي محمد ;قاسمي,محسن;کريمي,مهديه;جاني,محمد
9 ارائه الگوي مفهومي مديريت بحران مخاطرات با رويکرد پدافند غيرعاملي سجاسي قيداري,حمدا...;صادقلو,طاهره
10 شبكه هوشمندسازي برق از منظر پدافند غير عامل رستمي نوشهر,محمد رضا
11 تجربيات ديگر کشورها با تاکيد بر ساختار و سلسله مراتب مديريتي و شرح وظايف در حوزه پدافند غيرعامل و مديريت بحران کياني فلاورجاني,فرهاد
12 آمايش سرزمين منطقه مرزي ايران و جمهوري آذربايجان زمينه¬ساز پدافند غيرعامل شيرزاد,زهرا
13 سامانه شناسايي RFID و کاربرد آن در پدافند غيرعامل صادق پوراذري,علي
14 تاريخچه پدافند غيرعامل در طبيعيت، آيات و روايات و ايران باستان صادق پوراذري,علي
15 اهميت امنيت انرژي در منطقه ژئوپلتيک خليج فارس و تاثير آن بر امنيت ملي ايران سجادي ,اشرف
16 پدافند غيرعامل و جايگاه آن در مراکز بهداشتي- درماني (با تاکيد بر بيمارستانها) صفري,جابر;رضايي,محمدرضا
17 اثر رطوبت خاک و زبري سطح در کشف مين¬هاي زميني توسط GPR صادقي زاده,وحيد ;کوثري,سعيد ;خليفه,اسماعيل
18 پدافند غيرعامل درسيره فرماندهي پيامبراسلام(ص) علي محمدي, کامبيز
19 نقش دفاع غيرعامل در تامين امنيت , بازدارندگي و کنترل معابر ارتباطي مرزي در استان خراسان رضوي سهامي,حبيب ا..
20 آينده پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد با تاکيد بر جنگها و تسليحات آينده کياني فلاورجاني,فرهاد
21 پدافند غير عامل و نقش آن در ارزيابي تهديدات فضاي سايبري و امنيتي سازمانها حيدرآزادزاده,محسن;بياتي چالشتري,نيلوفر;واحديان,علي;سوكي,مجتبي
22 تحليل پايداري تونل ها در برابر نيرو هاي ناشي از انفجار خوشحال,احسان;بيدگلي,جواد
23 اشاعه فرهنگ پدافند غيرعامل در سطح ملي کاظم پور,ذکريا;ملکي,عباس;نباتي,عزت ا...
24 هزينه يابي کيفيت در پروژه هاي کاربردي در پدافند غيرعامل معروفخاني,مرتضي
25 نقش پدافند غيرعامل در فضاي سايبري شهرکي,احمد;کاظميان,مهرداد;زيني اردکاني,حسين
26 شناسايي تهديدات سايبر و تدوين راهبرد و استراتژي مقابله با اين گونه تهديدات کياني فلاورجاني,فرهاد
27 نقشه راه تکنولوژي روشي براي آينده پژوهي و ديدفناوري در توليد فناوري هاي نوين دفاعي در حوزه پدافند غيرعامل مطالعه موردي جنگ الکترونيک کياني فلاورجاني,فرهاد
28 تعيين نيازهاي ديسپاچينگ فوق توزيع از منظر پدافند غير عامل به منظور افزايش ضريب اطمينان و کاهش آسيب پذيري مهربان,زكريا
29 مديريت بحران و سوانح طبيعي در بافت‌هاي فرسوده تاريخي (نمونه موردي بافت تاريخي شيراز) اشتياقي,عليرضا
30 pipe jacking معروفخاني,مرتضي
31 تحليلي بر نقش پدافند غير عامل در مقابله با جنگ نرم جهاني راد,حجت اله
32 پدافند غير عامل در فضاي سايبري اميري,ارسلان
33 راهبردهاي پدافند غير عامل در توسعه سکونتگاههاي مرزي مهدوي فر,غلامرضا
34 شبکه هاي اجتماعي مجازي در پدافند غيرعامل کاظم پور,ذکربا;حسن پور,جعفر;ملکي,عباس
35 ارزيابي تهديدات و تحليل ريسک مجتمع پتروشيمي خراسان با استفاده از مدل RAMCAP صانع,حسن;سهامي,حبيب ا..
36 روش هاي مقاوم سازي سازه هاي مخازن بتني آب شرب در راستاي پدافندغيرعامل کيوانلو شهرستانکي,ساسان
37 مطالعه اهداف شبکه تلويزيوني من و تو و راهکار هاي مقابله با آنها اکرمي,طه;ارمغان,زينت
38 ضرورت توجه به پدافند غير عامل در رابطه با امنيت شهرهاي مرزي حاتمي,داود
39 تعيين ضريب اهميت معيارهاي مکان يابي نيروگاههاي فسيلي از منظر پدافند غيرعامل رمضاني اراني ,مجيد
40 مکانيابي ايستگاههاي آتش نشاني شهر تفت با استفاده مدل AHP با استفاده از GIS با رويکرد پدافند غير عامل خامسي هامانه,سيد محمد
41 بهسازي بناها براساس شاخص پن واردن و ماهاني، نمونه موردي شهرشوش افتخاري,سيد مروت;حسيني اميني,حسن;سلکي,هيوا;حجازي زاده,زهرا;طاهايي,فاطمه
42 بررسي جايگاه پدافند غير عامل جهت برنامه ريزي نواحي شهري کاميابي,سعيد; مير عمادي,ابراهيم
43 Defense against electromagnetic pulse weapons عابدي,سجاد
44 توليد نان با ماندگاري بالا براي کاربرد در شرايط بحران و عمليات نظامي رجبي,حميد;زوار,سيدمحمد
45 مکان يابي ايستگاههاي آتش نشاني با منطق فازي و با رويکرد پدافند غيرعامل (مطالعه موردي: شهر اروميه) خمر,غلامعلي;مجيدي,حسين;حسيني اميني,حسن
46 پدافند غير عامل و ضرورت آن در برنامه¬ريزي شهري نخعي,ابوطالب;كاظمي,سيد محمد ;نظري,نعمت ا...
47 بررسي فناوري هاي نوين در عرصه پدافند غيرعامل مطالعه موردي نقش پرنده هاي بدون سرنشين(UAV) در شناسايي و رصد مراکز بحران کياني فلاورجاني,فرهاد
48 ملاحظات مکان يابي مراکز صنعتي با رويکرد پدافند غير عامل Saeidi,ali
49 تعيين موقعيت دقيق مسير حرکت کشتي ها در مرزهاي دريايي با استفاده از شبکه حسگر بيسيم جهان بين,افشين ;صالح آبادي ,ريحانه ;زرقاني,سيد هادي
50 رويکردهاي نوين در موضوع مکان يابي مراکز حياتي ، حساس و مهم - مطالعه موردي ؛ مکان يابي فضاهاي زيرزميني تونلي شاهين بناء,مهدي
51 بهينه سازي ساختار صفحات (Topology Optimization) با لحاظ بار انفجار و رويکرد پدافندي غيرعامل در منابع طبيعي مرداني زاد,محمد رضا;داوري,رضا ;يوسفي,پيمان;طلوعي,قاسم
52 تحليل نقش آمايش سرزمين در اجراي موفق پدافند غيرعامل جهاني راد,حجت اله ;يزداني,جميله;عقيلي,شيرين
53 پياده سازي كارت ملي بصورت هوشمند؛ نگرشي نوين بر حملات به آن؛ پدافند غير عامل در آنها فرخ پناه کلاش,فرهاد;ابراهيمي آتاني,رضا
54 طراحي مدل ساختار سازماني بهينه براساس اصول پدافند غير عامل مطالعه موردي موسسات آموزش عالي منتخب دولتي اصفهان ,;کلاه دوزان,جلال;کرباسيان,مهدي ;خيام باشي,بيژن
55 بررسي جايگاه پدافند غير عامل پارادايم هويت جهاني از ديدگاه اسلام کاظميان,مهرانه;حافظيان,مريم;کاظمي کاني,بتول;مير مطهري,سيد رسول ;رستميان,سهيلا
56 پدافند غير عامل وآلودگي هاي بيولوژيکي منابع آب راموز,پروين;پايداري شايسته,نرگس
57 پدافند غير عامل و جنگ نرم (با تاکيد بر ايران) جهان بخشي,مصطفي;رحيمي مقدم,جواد;وفايي نژاد,پريسا
58 تاثير پدافند غير عامل بربرنامه ريزي شهري و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي : محله عامري اهواز عالي پور,آزاده ;ساريخاني ,سميه
59 مقايسه‌ي معناي زندگي آزادگان با افراد عادي و ارتباط آن با سلامت روان آنها حکيمي موکه,رحمن
60 اصول و مباني پدافند غيرعامل در شهرسازي ترابي,کمال;اکبري,مجيد;شکوهي,عليرضا
61 ملاحظات مهندسي دفاع غيرعامل در تأسيسات گازرساني ساختمانها خيرانديش,محمد رضا
62 امنيت داده ها و بررسي راهکارهاي امنيتي در فناوري اطلاعات شيخي,سلمان;حيدري,علي صفر;heydari dayeni,hamed
63 بررسي نقش پدافند غيرعامل در مکان‌گزيني ابر پروژه‌هاي شهري عنابستاني,علي اکبر;عنابستاني,زهرا
64 بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و پدافند غير عامل جنگ نرم عيسي نژاد,ريبوار
65 بررسي جايگاه پدافند غير عامل وسرمايه اجتماعي در رشد و توسعه اقتصاد اسلامي کاظميان,مهرانه;حافظيان,مريم;کاظمي کاني,بتول;طاهري,زينب ;رستميان,سهيلا;محسن فر,الهام
66 مروري کلي بر آسيب هاي اينترنت و فضاي سايبر با تاکيد بر فرهنگ سازي و ترويج مفاهيم جرايم سايبري در جامعه کياني فلاورجاني,فرهاد
67 تهديدات و سامانه قطار شهري فاضلي پرور,احمد;حاجي پور,خليل; پاكشير , عبدالرضا ;سلطاني,علي
68 ارزيابي تهديدات و آسيب شناسي شبکه پدافندي کشور در مواجهه با جنگ الکترونيک صيد,رضا;حيدري,حميد
69 بررسي عملكرد و نقش ساختمان سبز در پدافند غير عامل مسگريان,هومن;كركه ابادي,زينب
70 مکان يابي مرکز ايستگاه آتش نشاني شرکت فولاد خوزستان با لحاظ نمودن الزامات پدافند غير عامل دائمي عطار,علي;نهاوندي,حسين;اژدري زاده,مصطفي
71 شناسايي و مکانيابي اماکن بهينه اسکان موقت شهروندان در هنگام وقوع حوادث غير مترقبه با استفاده از GIS فرهادي قوليانلو,محمديار;يزداني ,جواد
72 پدافند غير عامل ضامن امنيت و حفظ هويت انسان در جامعه اسلامي، پارادايم هزاره سوم کاظميان,مهرانه;حافظيان,مريم ;کاظمي کاني,بتول ;طاهري,زينب ;رستميان,سهيلا ;کتابيان,مصطفي
73 مکان يابي استقرارگاه هاي نظامي (پادگان) در مناطق مرزي اميني,سعيد;کريمي,رضا
74 بررسي و تدوين استراتژي هاي پدافندغيرعامل در ساختار شهرسازي و برنامه ريزي شهري با مدل تحليلي SWOT مسلمي,هادي
75 تحليل ژئوپليتيک لوله هاي انتقال انرژي جمهوري اسلامي ايران در پدافندغيرعامل نقدي,محمدضيا
76 بهبود بازدهي جذب انرژي الکترومغناطيسي کامپوزيت اپوکسي- فيبر شيشه با استفاده از فرآيند آبکاري نادري,بهروز;سپهري,علي;شعباني,محمدجواد
77 بررسي رفتار جذب انرژي پنل ساندويچي با هسته فوم آلومينيوم بوسيله آزمون سقوط پرتابه زبرجد,سيد مجتبي;نادري,بهروز;گلستاني پور,مسعود;باباخاني,ابوالفضل
78 مروري بر بكارگيري اصول پدافند غيرعامل در جنگ‌هاي صدر اسلام سيدطالبي,سيدمحمدرضا
79 مباني پدافند غير عامل در حوزه امنيت فناوري اطلاعات حيدرآزادزاده,محسن;بياتي چالشتري,نيلوفر;واحديان,علي;سوكي,مجتبي
80 کارکردهاي پدافند غيرعامل در برنامه ريزي شهري و منطقه¬اي محمديان,حسين
81 کاربرد پدافند غير عامل در برنامه ريزي و ايجاد فضاهاي شهري ايران غلامحسيني,رحيم;احدنژاد روشتي,محسن
82 ارزيابي وضعيت پدافند غيرعامل در استان ايلام سام بند,ميثم;زنگوئي,فرنوش
83 نقش تکنولوژي آموزشي در آموزش پدافند غير عامل حسنوند عموزاده,ساره
84 تشخيص مواد منفجره با MEMS اسلامي مجد,عبدالله ;کوثري,سعيد
85 تبيين تهديدات سايبري در پالايشگاه ها از منظر دفاع غيرعامل شهردار,شهاب الدين;هاشمي فشارکي,سيدجواد
86 جنگهاي سايبري در فضاي مجازي و تاثيرآن بر آسيبهاي فرهنگي و رواني حيدرآزادزاده,محسن;واحديان,علي;بياتي چالشتري,نيلوفر;سوكي,مجتبي
87 مديريت سيلاب‌هاي شهري با تاکيد بر فضاهاي سبز شهري از منظر پدافند غيرعامل شفاعتي,آرزو ;,;پاهکيده ,اقبال ;ملکي , کيومرٍث
88 ارزيابي سد رودبار لرستان از منظر پدافند غيرعامل کياني,ميلاد;طباطبايي,سيد محمود;حسن پور,فرزاد;هاشمي گرم دره,سيد ابراهيم;سهرابي,حميد
89 توانمند¬سازي پدافند غير عامل در برنامه¬ريزي و مديريت تأسيسات و زيرساختهاي راهبردي شهر بااستفاده از شبکه هاي هوشمند توليد و انتقال نيروي برق صيامي,قدير
90 اهميت و نقش پدافند غيرعامل در مطالعات آمايش سرزمين محمدي,حميدرضا
91 سرمايه اجتماعي به عنوان پدافند غير عامل در شهرستان اران و بيدگل و كاشان شفائي مقدم,الهام;پروري اراني,زينب
92 تمهيدات و اقدامات پدافند غيرعامل در آمايش مناطق مرزي کلاني,ابراهيم ;رمزي فرد,مسعود;,
93 آمايش سرزميني ايران با رويکرد امنيتي- دفاعي نظرخواه ,عليرضا;نيکومنش,محمدرضا
94 ارائه راهکار جهت پنهان سازي متحدثات از ديد رادار تصوير بردار SAR صادقي زاده,وحيد;فتحي آشتياني,امير حسين
95 تهديدات امنيتي سايبر تروريسم جعفري,مجتبي
96 lملاحضات ژدافند غير عامل در فضاي سايبري Davari,javad
97 تاملي بر نقش پدافند غيرعامل در مديريت بحران هاي قومي مطالعه موردي: خراسان شمالي شهرياري,ابوالقاسم;محقر,احمد;اکبري,سارا
98 بررسي تهديدات و آسيب¬پذيري امنيت ملي در مؤلفه نظامي و انتظامي با رويکرد دفاع غيرعامل حسيني پور,سيد محمد امين
99 بررسي اهميت آمايش سرزميني و مکانيابي در طرح-هاي ملي نظرخواه ,عليرضا;نيکومنش,محمدرضا
100 تحليل مولفه هاي تاثيرگذار ژئوپليتيکي بر توسعه ي زمينه هاي هويت ملي و مذهبي ايران در فضاي سايبر افشار,هلن
101 نقش نهادهاي روستايي( شوراها، دهياري‌ها) در مديريت بحران روستاها زابلي,زهرا
102 چالش‌هاي پيش روي توسعه، در بعد اقتصادي با رويکرد پدافند- مطالعه موردي منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار منظوري,صديقه
103 پدافند غيرعامل در برنامه ريزي شهري و شهرسازي محمدي البرزي,سعيد;رخش خورشيد,احسان;بزي,نادر
104 اصلاح مقاله طراحي پناهگاههاي اختصاصي در ساختمانها و مطالعه موردي بر روي يک ساختمان مسکوني ده واحدي نظام خيرآبادي,سيدامير
105 تست کريمي,زهره
106 رهيافتي جهت پدافند غيرعامل براي ميل به اهداف امنيتي ERP رمه چي,سپيده
107 شهر، پدافند غيرعامل و دفاع غيرنظامي تقي زاده,احسان ;سلاجقه,سنجر ; تقي زاده,محمد;سهرابيان,امير حسين
108 اهميت مکان يابي مناسب در پدافند غير عامل پيردشتي,حسن;کمري,مريم
109 بيان اهميت و ضرورت اجراي پدافند غير عامل در نقاط استراتژيك شهرستان سرخس مروج الشريعه,محمد مهدي
110 راهبردهاي پدافند غيرعامل Zare,Sadegh
111 استانداردهاي شهرک مسکوني بر اساس اصول پدافند غير عامل محسن زاده کورايم,سودابه
112 مقابله اجتماعي با فاجعه در روستاهاي شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382 صديق اورعي,غلامرضا;اصغرپور,احمدرضا
113 خصوصيات جيره هاي غذايي اضطراري و نکات مهم در طراحي و فرمولاسيون آنها اديب منش,علي
114 ارزيابي نقش برنامه ريزي شهري در تأمين امنيت شهرها «با رويکرد پدافند غير عامل» بهميي,حجت
115 تجربيات کشورهاي توسعه يافته در حوزه پدافند غير عامل «با تاکيد بر شورش¬ها و آشوب¬هاي شهري» بهميي,حجت
116 ارزيابي روش‌هاي مختلف تصفيه‌ فاضلاب شهري در ايران از ديدگاه پدافند غير عامل آزادي,مصطفي;خاشعي سيوکي,حامد;حميديان پور,محسن;کريمي فرزقي,بهنام
117 ارائه مدل مكانيابي سد از منظر پدافند غيرعامل با روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) توکلي شيرازي,نيما;عزيزيان,غلامرضا ;اکبري,غلامحسين
118 افزايش امنيت شبکه هاي برق مراکز نظامي با رويکرد پدافند غير عامل عيسي زاده,قادر
119 ارزيابي انواع ساخت ها در محلات شهري از منظر پدافند غيرعامل(مورد: محله ي پامنار در بخش مرکزي تهران) جعفري,يونس
120 پيشينه ي پدافند غيرعامل در دفاع از سکونتگاه هاي انساني جعفري,يونس
121 ارتباط شبکه‌هاي زيرساخت اعتقادي در ج.ا.ايران و مقابله با جنگ نرم غرب بيگدلو,مهدي;رحماني,هادي
122 ارائه مدلي براي رتبه بندي شهرک هاي صنعتي بر اساس شاخص هاي پدافند غير عامل با استفاده از روش الکتر مطالعه موردي شهرک هاي صنعتي استان فارس صالحي,امين;کرباسيان,مهدي;نيکبخت,مهرداد
123 شهر اّمن؛ شهر برگرفته از اصول اوليه پدافند غيرعامل ارغان,عباس;نصيري,مهدي;شمسي,خضر
124 شناسايي و اولويت بندي روش¬هاي موثر بر پدافند غير عامل در حوزه اقتصادي با استفاده از رويکرد دلفي فازي صادقي گلمکاني,احمد;زماني,عليرضا
125 تأثير ديوار برشي بتني در ميزان کاهش تخريب ناشي از اثر توأم شوک زمين و فشار هواي انفجار سطحي بر روي سازه¬هاي بتني با ابعاد متفاوت رزمجويي,محمد;ايازي,امير;فيوض,عليرضا
126 پدافنـد غيـرعامل در انديشه‌هاي دفاعي بنيانگذار انقلاب اسلامي ومقام معظم رهبري سيدطالبي,سيدمحمدرضا
127 تحليل ژئوکالچرجايگاه پدافندغيرعامل در آموزش وپرورش قصاب زاده,مجيد
128 شبيه سازي پاسخ ديناميکي برج خنک کننده بتن آرمه تحت اثر بارهاي انفجار ايزدي,محمد;يونسي,امير;طباطبايي مير حسيني,رامين;صفاري,حامد
129 مکان يابي مراکز آتش نشاني براساس اصول و ملاحظات پدافندغيرعامل با استفاده از تکنيک هاي تلفيقي عملگرهاي فازي و تحليل فضايي GIS مطالعه موردي (منطقه 7 شهر مشهد) نصيري,خديجه ;معززبرابادي,محدثه;علوي,سيدعلي
130 بررسي اهميت و ضرورت بکارگيري ملاحظات پدافند غيرعامل در مناطق شهري موسوي,سيد اسماعيل
131 ارزيابي آسيب¬پذيري بافت¬هاي فرسوده شهري با رويکرد پدافند غيرعامل «نمونه موردي: محله عامري اهواز» گل گل نژاد,زهرا;بهمئي,حجت
132 مفاهيم، ضروريات، اهداف و اصول برنامه¬هاي «پدافند غيرعامل» بانشي,علي حسن
133 فناوري‏هاي جنگ الکترونيک و اصول پدافند غيرعامل پيکرنگار,عبدالله
134 نقش معيارهاي ژئوکليمايي در مکان گزيني شهرها با رويکرد دفاع غير عامل غلامي,يونس;فخري,سيروس
135 شرايط ژئوپليتيك و بحران امنيت در مرزهاي شرقي ايران زال نژاد,كاوه
136 تحليل اصول پدافندغيرعامل ونقش آن در بازدارندگي بديعي ازنداهي,مرجان;محمدي,احد
137 تحليل نمادپردازي در جغرافياي فرهنگي از منظر پدافند غير عامل زرقاني,سيد هادي;حيدري,جهانگير ;ياري,منير
138 كاربرد برنامه ريزي شهري در مكان يابي عناصر خدمات شهري با تأکيد بر کاربري تأسيسات و تجهيزات با رويكرد پدافند غيرعامل(نمونه موردي: شهر چالوس) فقيه عبداللهي,عبدالله;حقزاد,آمنه
139 ارزيابي امنيت زنان شهر مشهد در پارک هاي محله اي با در نظر گرفتن سطح برخورداري مناطق شهري بر پايه رويکرد CPTED عبادي نيا,فهيمه;رستگار,موسي
140 بررسي وضعيت شهر بيرجند از نظر معيار هاي پدافند غير عامل گرامي نسب,حميد;نظري,نعمت الله;سيروسي,حميد;رفيعي,عليرضا
141 مكان يابي مراكز براساس اصول وملا حظات پدافند غير عامل دولت ابادي,سميه;خليلي زاده,رمضان علي
142 رعايت اصول وملاحظات پدافند غيرعامل در كشورهاي دنيا خليلي زاده,رمضان علي
143 ارائه راهکاري جهت استقرار بهينه ي سيستم هاي يکپارچه جهت استفاده در چرخه امنيتي پدافند غيرعامل رمه چي,سپيده;رفيقي,مسعود;مديري,ناصر
144 اهميت و ضرورت پدافند غيرعامل در شهرهاي مرزي ملکي,سعيد;مودت,الياس ;,
145 شکل گيري شهرسازي دفاعي با تاکيد بر نقش عناصر شهري در آسيب پذيري شهر در برابر زلزله(مورد شهر تبريز) شهناز,علي اکبر;سرمدي,حميد ;رادمرد,سعيد
146 بررسي شبکه معابر شهري کلانشهر تبريز براي برآورد آسيب پذيري لرزه اي در جهت مديريت بحران در زمان زلزله شهناز,علي اکبر;سرمدي,حميد;احمدزاده,محمد;رادمرد,سعيد
147 نقش اتصالات در جلوگيري از خرابي پيش رونده ساختمان هاي فولادي در اثر بارهاي انفجاري فرشي رفيع,وحيد;بايبوردي,افسون
148 شهر الکترونيک و نقش ICT در مديريت ترافيک و حمل و نقل شهري حيدري فر,محمد رئوف;ملکي,کيومرث ;شفاعتي,آرزو
149 خطايابي همزمان در RSA، مبتني بر ويژگي‌هاي همريختي : مقابله با حمله گسلي آزاد,رضا
150 پدافندغيرعامل وانسجام اجتماعي خالقي,احمد
151 معماري پايدار در ساختمان هاي اداري وصنعتي بارويکرد پدافند غير عامل(مطالعه موردي ساختمان در ملبورن استراليا) عيسي زاده,قادر
152 نقش‌آفريني داده‌هاي مکان‌محور در مديريت بحران‌هاي محيطي با رويکرد دفاع غيرعامل دل آور,منصوره;مرادي فر,امير;خدامرد,گيتا
153 اصول وملاحظات پدافند غيرعامل در فضاي سايبر نقي زاده,يحيي;جلالي,غلامرضا;شاهزاده,حوريه
154 پدافند غير عامل درکشورهاي دنيا و فرهنگ سازي نقي زاده,يحيي;جلالي,غلامرضا;شاهزاده,حوريه
155 تبيين برخي ملاحظات پدافند غير عامل در احداث جايگاه هاي CNG و پمپ بنزين عباسي گوجاني,داود ;حسيني,بهشيد
156 بررسي جايگاه بحران و ديپلماسي آن در پدافند عامل هدايتي شهيداني,مهدي
157 نقش کاربردي پدافند غيرعامل در ضوابط و مقررات عرصه برنامه‏ريزي و طراحي شهري ايران توانگر,معصومه
158 مديريت شهري و پدافند غيرعامل با(تاکيد بر ارزيابي کاربري اراضي) مطالعه موردي کرمانشاه با استفاده از GIS صابرشکالگورابي,زهرا;يحيي پور,محمدصادق;شفيعي عربي,ميرعلي
159 بررسي جايگاه پدافند غيرعامل در برنامهريزي شهري عين القضاة,محمد;عابدين نوه سي,حميد
160 ساماندهي و بکارگيري ساکنين مرزي در مديريت مرزها با رويکرد پدافند غير عامل جان پرور,محسن;لساني,سبحان
161 نقش تغييرات اقليمي برامنيت غذايي؛ با رويکرد پدافندغيرعامل مطالعه موردي:استان مازندران نصيري,خديجه;خدادادي,احمد;معززبرابادي,محدثه
162 شبکه‌اي کارا و امن از حسگرهاي بي‌سيم براي پايش آلودگي هوا کاکاوندي,يوسف;خادم,بهروز
163 اهميت و ضرورت پدافند غير عامل و تحليل كاربرد آن در شهرها جدي‌قشلاق‌ايلخچي,محرم;جدي‌قشلاق‌ايلخچي,صغري;اسفندياري‌درآباد,فريبا
164 تحليل جامعه شناختي رفتار اجتماعي امدادگران در سوانح نوغاني,محسن;مرکزي,آيدا
165 پدافند غيرعامل، ضرورتي اجتناب ناپذير صنعت نفت و گاز تقوي نژاد,حميد
166 ارائه مدلي تلفيقي جهت مکان يابي تسهيلات حساس براساس رابطه فعاليت ها و ارزش مكان تسهيلات با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غيرعامل كرباسيان,مهدي;طالب نجف ابادي,ياسين
167 روش نوين در ساخت جان پناه و پناهگاه مهدوي,محسن
168 مدل‌سازي تغذيه بهينه نظاميان با استفاده از برنامه‌ريزي خطي و مطالعه موردي جمعيت هدف مسکوکي,آلاله;اديب‌منش,علي
169 بکارگيري سيستم توليد همزمان برق و حرارت (CHP) در کشور از منظر پدافند غير عامل کريمي,آرش;,;حسيني مدقق,امير
170 مکان يابي مراکزبهداشتي و درماني از منظر پدافند غير عامل با بهره گيري از روش فازي، مطالعه موردي منطقه 12 تهران فلاحي,حمزه;محمدي,آمينه
171 ميزان اطمينان به پدافند غير عامل در شهرسازي علائي,پوريا;محمدي,ساناز;شهامتي,سپيده
172 اولويت بندي شهرها بر اساس سطوح آسيب پذيري آب و هوايي از ديدگاه پدافند غيرعامل در نيمه شرقي ايران مديري,احسان;مديري,مهدي;نهاوندي,سعيد
173 دفاع غيرعامل شهري در کشور سوئيس پورشهابي,وحيد;ساراني,سعيد رضا
174 برنامه ريزي و مديريت آسيب پذيري شهري از منظر پدافند غير عامل صادقي,لقمان ;آيين مقدم,فاطمه ;قهرماني,عليرضا ;قاسمي راد,حمدالله
175 مطالعه آسيب پذيري و مديريت سيستم شريان هاي حياتي منطقه شمال شهر شيراز در برابر خطر زلزله قنبري,حاتم;نيکونژاد,اسماء
176 پدافند غيرعامل در برنامه ريزي شهري؛ با تاکيد بر سازه هاي زيرزميني و محوطه شهري مجرد کاهاني,مسعود;نژاد اکبري,زهره
177 نقش نيروي انتظامي براي مقابله با عمليات رواني در پدافند غير عامل نژاد اکبري,زهره;مجرد کاهاني,مسعود
178 تحليل وضعيت مراکز اداري و تأسيسات حياتي شهر از نظر به کارگيري اصول پدافند غير عامل(نمونه موردي: منطقه سه شهر يزد) نقيبي,مرضيه;نورمحمدزاد,حسين;عليمرادي,نيک زاد
179 تأثير ديوار برشي در ميزان کاهش تغييرمکان جانبي سازه، ناشي از انفجارسطحي تحت اثر شوک¬زمين و فشار هوا به¬صورت توأم و تکي فيوض,عليرضا;رزمجويي,محمد;ايازي,امير
180 ارائه بسته نرم افزاري شبيه سازي براي ترکيب داده چند حس گري در طراحي گشت زير دريايي براي محيط هاي ساخته دست انسان کوهي ور دهکردي,طاهره;فشارکي,مهدي;ايزدي پور,علي
181 ‏ روشي نوين در رمزنگاري تصوير مبتني بر آتوماتاي سلولي آشوب گون خان ميرزا,حسين
182 ارزيابي ساختار شهر کاشان جهت برنامه ريزي پدافند غيرعامل درتخليه و اسکان اضطراري کاملي,محسن;حسيني,سيد بهشيد
183 بهبود راهکارهاي امنيتي در سيستم اسکادا براي افزايش توانايي در پدافندغيرعامل پورکرد,سعيد;جمشيدي,کمال
184 کاربرد کيف PCR سيار جهت تشخيص باکتري هاي بيماريزا در شرايط بحران و خاتمي,فاطمه
185 بررسي و تحليل جايگاه فضاي سايبر در پدافند غيرعامل پورجعفرآبادي,مهديه
186 نحوه برخورد کشور آمريکا با مقوله پدافند غيرعامل عليخاني,آرزو;علي دوستي,علي;رحيم بخش,فاطمه
187 طراحي پوشش هاي الکترومغناطيسي (شيلدينگ)ساختمان با هدف محافظت در برابر اثرات تهديدات EMP سعادتي,مرتضي ;خزاعي,علي اکبر
188 بکارگيري شوادون در معماري پايدار و نقش آن در پدافند غيرعامل احدنژاد روشتي,محسن;بسطامي بندپي,نرجس;غلامحسيني,رحيم
189 بررسي روش هاي محافظت از ظرفيت هاي علمي و دستاوردهاي تحقيقاتي متخصصين و پژوهشگران با رويکرد پدافند غير عامل سميعي,محمد رضا;حاجي زاده طوسي,رقيه;موحدي,محمد قاسم
190 مزايا و الزامات دولت محلي و جايگاه آن در پدافند غير عامل حجي پناه,نرگس;قاسمي,سجاد
191 نقش رسانه هادرفرهنگ سازي پدافندغيرعامل شاهري,علي
192 بررسي اهميت و نقش پدافند غيرعامل در آمايش سرزمين احدنژاد روشتي,محسن;نوري,سميه ;سهرابي,هاله
193 شناساييمناطق پر خظر از نظر زمين لغزش با رويکرد زمين لغزش (مطالعه موردي : حوضه دوزين شهرستان مينودشت) تازيک,اسماعيل;مقصودلو,علي النقي;بدراقي,عبدالله;دوزنده,سهيل
194 تحليل فضايي و مکان¬يابي مراکز امداد و اسکان موقت از منظر پدافند غيرعامل و با استفاده از تلفيق روش تحليل چند¬¬معياري¬(AHP) و سيستم اطلاعات جغرافيايي ( نمونه: شهر نيشابور ) درودي,عليرضا;طاهري,علي;حسيني,سيد سلمان
195 بررسي منابع ¬و منشأ آسيبها و تهديدهاي مرزي ايران از ديدگاه پدافند غيرعامل خالدي,حسين ;غلامي,بهادر;ميرزايي,محمد علي
196 مدلسازي مسيريابي بهينه با استفاده از الگوريتم مورچگان بمنظور انتقال سريع آسيب ديدگان حوادث ناگهاني به مناطق امن از پيش تعيين شده عنايتي نوابادي,ايمان;ابراهيميان,سيدمحمد
197 بي توجهي به امکان سنجي ( feasibility) دليل تصويب طرح هاي توسعه شهري برروي گسل هاي فعال پيروزي,کريم
198 نقش پدافند غيرعامل در تقويت همگرايي ملي كرمي,قاسم;محمدي,حميدرضا
199 تبيين نقش و جايگاه نهادهاي محلي در افزايش توان پدافند غيرعامل جمهوري اسلامي ايران محمدي,حميد رضا ;خالدي,حسين;غلامي,بهادر;ميرزايي,محمد علي
200 رويکردهايي در ارزيابي آسيب پذيري و افزايش تاب آوري زيرساخت هاي حياتي در برابر بلاياي طبيعي و ديگر مخاطرات پوررمضان,سپيده;خواهنده کارنما,اسدا...
201 تبيين نقش برنامه ريزي پدافند غير عامل در فضاي شهري امن و ارتقاء امنيت پايدار ملي (نمونه شهر مشهد مقدس) فرقاني,حجت
202 الزامات تشخيص صلاحيت مشاوران فعال در پروژه هاي پدافندغيرعامل ستاره,علي اکبر;عباسيان جهرمي,حميدرضا
203 اهميت وضرورت پدافند غيرعامل درشهرها با تاکيد برشهرهاي مرزي امين نژاد,کاوه;نجيبي,سيد محمد
204 تحليل فضايي و مکان يابي جايگاه¬هاي سوخت مناطق شهري در راستاي پدافند غيرعامل (مطالعه موردي: شهر نورآباد) زنگنه,يعقوب;پورقيومي,حسين;قنبري,محمد
205 پدافند غيرعامل در بستر ماهيت متحول جنگ هاي آينده Rostami,farzad
206 ارائه الگوي ذخيره سازي سوخت هاي فسيلي در مخازن زيرزميني ازديدگاه پدافند غيرعامل احمدي,محمدحسين;کاظم پور,ذکريا;شريف زاده,مصطفي
207 لازمه¬ي وجود توانمندي¬هاي سايبري پدافندي و تهاجمي به عنوان عوامل بازدارندگي وحيدپور,حميد
208 تبيين نقش فضاي مجازي در مديريت بحران شهرها نخستين احمدي,مريم ;فرجي,محمدرضا ; رشيدي,يونس;حسين پور مطلق,مهدي
209 تبيين نقش فضاي مجازي در مديريت بحران شهرها حسين پور مطلق,مهدي;احمدي نخستين,مريم ;رشيدي,يونس
210 استخراج ملاحظات امنيتي-پدافندي از تجارب ساير کشورها جهت ارائه خطوط راهنما در تهيه طرح هاي پدافند غيرعامل هاشميان زاده,سيد بهنام ;برزگر بفروئي,اکرم;اميري,زينب
211 تحليل کارکرد بازارچه هاي مرزي از منظر پدافند غير عامل (نمونه موردي:بازارچه مرزي ماهيرود سربيشه استان خراسان جنوبي) زرقاني,سيدهادي;اعظمي,هادي;علمدار,اسماعيل
212 تبيين استراتژي مديريت شهري با رويکرد پدافند غيرعامل جان پرور,محسن;رسولي پور,فاطمه
213 تحليل و بررسي نقش و جايگاه پدافند غيرعامل در امنيت ملي پورجعفرآبادي,مهديه
214 تبيين رابطه امنيت ملي وپدافند غير عامل با تاكيد برمنابع انرژي پورقاسم,سيد مصطفي;شعباني,ايه;محرابي,عليرضا;اصولي,علي;نوشاددل,رامين
215 تحليل ضرورت دفاع غير عامل از کيان اسلام باباخواني,ليلا
216 رهنمودهاي برنامه‌ريزي کالبدي سکونتگاهها براي کاهش اثرات سوانح با رويکرد پدافند غيرعامل وزين,نرگيس
217 اصول پدافند غير عامل در برنامه ريزي کلان طرحهاي عمراني بصيرزاده,حبيب اله;سبزيوند,رضا
218 جايگاه پدافند غيرعامل در آمايش سرزمين جزاير(نمونه موردي: جزيره ابوموسي) نادي,معصومه
219 بخش بندي و تشخيص بافت در تصاوير ماهواره‌اي SAR بر اساس تبديل پيچک و Watershed اکبري زاده,غلامرضا;فرجي,زهرا
220 راهکارهايي براي برنامه ريزي توسعه و طراحي فضاهاي عمومي شهري به منظور تحقق پدافند غيرعامل در شهرها مؤيدي,محمد
221 جزاير سه گانه ابوموسي تنب بزرگ و تنب کوچک، امنيت ملي و پدافند غيرعامل جندقي,محسن;احمدي,عباس
222 امنيت ملي، اقليت‌هاي ديني و مذهبي در پدافند غير عامل سيف الهي نيک,آرش;احمدي,عباس
223 پدافند غير عامل سطح فروملي بر اساس استراتژي پنچ حلقه اي واردن(مورد خراسان رضوي) حسيني,سلمان;طاهري,علي;مصباحي,علي
224 استراتژي پدافند غيرعامل در فضاهاي سايبري و آسيب شناسي سخت افزار در انتقال اطلاعات مصباحي,علي;حسيني,سيد سلمان
225 جايگاه پدافند غير عامل در ديپلماسي فرهنگي شعباني,ايه;پورقاسم,سيد مصطفي;نوشاددل,رامين;يعقوبي,سامره
226 ارزيابي ميزان تآب آوري ساختار فضايي – کالبدي در راستاي برنامه ريزي پدافند غيرعامل (مطالعه موردي: شهر بناب) خليجي,محمد علي;وظيفه شناس,رسول;نوين,عليرضا
227 توسعه نامتوازن ناحيه اي و چالشهاي امنيتي بلوچستان ايران با تأکيد بر پدافند غير عامل به عنوان کليد حل مسئله ويسي,هادي
228 مكان‌يابي خوشه‌هاي علم و فناوري به روش تحليل سلسله مراتبي و با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني با رويکرد پدافند غير عامل (مطالعه موردي: خوشه علم و فناوري يزد) رحيمي,حسين;اکبريان,محمد رضا
229 تاثير شرايط جوي خليج فارس برسنجنده¬هاي شناسايي با تاکيد بر اقدامات پدافند غيرعامل شناوري ابراهيمي لاله,رامين