بانک مقالات

گروه علوم انسانی

عنوان زمان برگزاری مقالات
3nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching,Literature & Translation Studies ۲ آبان الی ۳ آبان ۱۳۹۶
3nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching,Literature & Translation Studies 24 October to 25 October 2017
مقالات
دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي ۲۱ تیر الی ۲۱ تیر ۱۳۹۶
دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي 12 July to 12 July 2017
مقالات
سومين همايش بين­ المللي سيره و معارف رضوي ۲۶ فروردین الی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
international conference on justice & ethics 15 April to 16 April 2017
مقالات
همايش ملي دولت پژوهي واکاوي هاي نظري کاربردي و آسيب شناسي ۱۰ اسفند الی ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
THE conference on the study of the state 28 February to 28 February 2017
مقالات
جشنواره دانشجويي دانشگاه عاري از دخانيات ۱۲ آبان الی ۱۲ آبان ۱۳۹۵
HAMAYESH9 2 November to 2 November 2016
مقالات
همايش زن و پايداري زيست محيطي در مناطق روستايي ۲۴ مهر الی ۲۴ مهر ۱۳۹۵
GRP3 15 October to 15 October 2016
مقالات
اولين همايش بين المللي زبان و ادبيات تطبيقي فارسي و فرانسه ۷ مهر الی ۸ مهر ۱۳۹۵
1er colloque international en litterature comparee 28 September to 29 September 2016
مقالات
همايش ملي اسلام سياسي و خاورميانه ۲۰ اردیبهشت الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
political 9 May to 9 May 2016
مقالات
سومين همايش ملي زبانشناسي و آموزش زبان فارسي - چشم انداز پزوهش هاي زباني در قرن21 ۴ اسفند الی ۵ اسفند ۱۳۹۴
lingconf3 23 February to 24 February 2016
مقالات
همايش مسائل اجتماعي شهر مشهد ۲۷ آبان الی ۲۸ آبان ۱۳۹۴
ncspm1 18 November to 19 November 2015
مقالات