بانک مقالات

گروه علوم انسانی

عنوان زمان برگزاری مقالات
جشنواره دانشجويي دانشگاه عاري از دخانيات ۱۲ آبان الی ۱۲ آبان ۱۳۹۵
HAMAYESH9 2 November to 2 November 2016
مقالات
همايش زن و پايداري زيست محيطي در مناطق روستايي ۲۴ مهر الی ۲۴ مهر ۱۳۹۵
GRP3 15 October to 15 October 2016
مقالات
اولين همايش بين المللي زبان و ادبيات تطبيقي فارسي و فرانسه ۷ مهر الی ۸ مهر ۱۳۹۵
1er colloque international en litterature comparee 28 September to 29 September 2016
مقالات
همايش ملي اسلام سياسي و خاورميانه ۲۰ اردیبهشت الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
political 9 May to 9 May 2016
مقالات
سومين همايش ملي زبانشناسي و آموزش زبان فارسي - چشم انداز پزوهش هاي زباني در قرن21 ۴ اسفند الی ۵ اسفند ۱۳۹۴
lingconf3 23 February to 24 February 2016
مقالات
همايش مسائل اجتماعي شهر مشهد ۲۷ آبان الی ۲۸ آبان ۱۳۹۴
ncspm1 18 November to 19 November 2015
مقالات
كنگره ي جامعه شناسي توسعه ۱۹ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
csd 9 May to 9 May 2015
مقالات
همايش اشراق انديشه مطهر ۵ اردیبهشت الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
motahar 25 April to 25 April 2015
مقالات
همايش بين المللي علمي-راهبردي توسعه گردشگري ۲۶ مهر الی ۲۸ مهر ۱۳۹۳
international scientific-strategic conference on tourism development for islamic republic of iran 18 October to 20 October 2014
مقالات
همايش ملي زن و توسعه پايدار روستايي ۲۳ مهر الی ۲۳ مهر ۱۳۹۳
grp2 15 October to 15 October 2014
مقالات