بانک مقالات

گروه علوم انسانی

عنوان زمان برگزاری مقالات
دومين همايش بين المللي ادبيات تطبيقي فارسي و عربي ۸ مهر الی ۹ مهر ۱۳۹۳
international conference on cultural & literary relations of iran and arab countries 30 September to 1 October 2014
مقالات
پنجمين همايش ملي دانشجويي حسابداري ايران ۲۵ خرداد الی ۲۵ آبان ۱۳۹۳
the 5th iranian national student conference on accouting 15 June to 16 November 2014
مقالات
اولين همايش ملي بازاريابي: فرصت ها و چالش ها ۱۰ اردیبهشت الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
the 1st national conference on marketing opportunities & challenges 30 April to 1 May 2014
مقالات
ششمین کنفرانس انجمن توسعه آموزش عالی فرامرزی ۱ آبان الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
Developing International Higher Education Opportunities & Challenges 23 October to 14 May 2014
مقالات
يازدهمين همايش سراسري حسابداري ايران ۹ مرداد الی ۲۳ دی ۱۳۹۲
the 11 th iranian accounting conference 31 July to 13 January 2014
مقالات
همايش بين المللي انديشه ها ، آثار و خدمات امير علي شير نوايي ۲۶ تیر الی ۱۹ مهر ۱۳۹۳
International Congress on Thoughts, Achievements and Contributions of Amir Alī Shīr Navā’ī 17 July to 11 October 2014
مقالات
دومين همايش ملي سيره و معارف رضوي ۱۹ تیر الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
mrazavi 10 July to 8 May 2014
مقالات
چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران-مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران ۱ خرداد الی ۲ خرداد ۱۳۹۲
4th Conference of Philosophy of Education Society of Iran 22 May to 23 May 2013
مقالات
پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ۴ اردیبهشت الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
5th Urban Planning and Management Conference 24 April to 25 April 2013
مقالات
اولین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان ۹ آبان الی ۱۰ آبان ۱۳۹۱
The First Conference on Language Learning & Teaching: An Interdisciplinary Approach 30 October to 31 October 2012
مقالات