دومين همايش ملي سيره و معارف رضوي
بانک مقالات

 

آدرس دبيرخانه: دانشگاه فردوسي مشهد- دانشکده الهيات و معارف اسلامي- دبيرخانه همايش سيره و معارف رضوي

صندوق پستي:9177948955

تلفکس: 8834909-0511

دبيرخانه همايش:

05118803863

شماره تماس دبير كميته علمي همايش:

05118805924

05118803852

شماره تماس دبير اجرايي همايش:

05118806450

09153255789

شماره تماس دبير كميته پذيرش و اسكان:

05118806486

وب سايت http://mrazavi.um.ac.ir