همايش بين المللي انديشه ها ، آثار و خدمات امير علي شير نوايي
بانک مقالات

کميتۀ علمي همايش از همۀ محقّقان و پژوهشگران ارجمند دعوت مي کند آخرين يافته‌هاي علمي خود را بر اساس محورهاي پيشنهادي به نشاني الکترونيکي همايش ارسال کنند. خلاصه مقالات و مقالات برگزيده در دو مجموعه و مقالاتي که با روش علمي – پژوهشي نوشته شده باشند در ويژه نامۀ مجلّۀ علمي - پژوهشي جستارهاي ادبي ( ادبيّات و علوم انساني سابق) به چاپ خواهد رسيد.

ستاد برگزاري همايش آمادگي خود را جهت دريافت پيشنهادهاي علمي، هنري و اجرايي صاحب‌نظران در مورد چگونگي برگزاري همايش اعلام مي کند و استدعا دارد ديگر پژوهشگران و علاقه مندان را از برگزاري اين همايش آگاه فرماييد.

نشاني دبيرخانه و محل برگزاري همايش:

مشهد ميدان آزادي - دانشگاه فردوسي دانشکدة ادبيّات و علوم انساني دکتر علي شريعتي

تلفن دبيرخانه: 8796827-0511

وبگاه : http://amiralishir.um.ac.ir

نشاني الکترونيکي : amiralishir@um.ac.ir

آدرس سایت: amiralishir.um.ac.ir