همايش ملي حقوق و نظام بانکي
بانک مقالات

نخستين همايش ملي حقوق و نظام بانکي به صورت مقاله محور

در4 موضوع کلي:

- حقوق کيفري و نظام بانکي ،

- حقوق خصوصي و نظام بانکي ،

- حقوق عمومي و نظام بانکي ،

- حقوق بين الملل و نظام بانکي ،

در تاريخ 28و29 آبان ماه94 توسط گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد و درمحل دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد .

اساتيد ، دانشجويان ، پژوهشگران و تمامي علاقه مندان ميتوانند مقالات خودرا به شرح مندرج در راهنماي کنفرانس ارسال نمايند .

اميد است با حضور فعال و کوشش در اين زمينه ،چالش هاي نظام بانکي کشور تاحدودي مرتفع گردد.

 

banklaw.um.ac.ir

banklaw@um.ac.ir