دوازدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران
بانک مقالات

دوازدهمین دوره همایش ملی٬ علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی در

دانشگاه فردوسی باهمکاری دانشگاه فردوسی و دانشگاه صنعتی سجاد و سازمان
علمی دانشجویی مهندسی مواد در ۴ و ۵ آذرماه سال جاری برگزار می گردد.
این همایش مقاله محور بوده و در تمام زمینه های مهندسی مواد مقاله می پذیرد.
ریاست این همایش را جناب پرفسور حائریان اردکانی استاد گروه مهندسی مواد
دانشگاه فردوسی و رئیس دانشگاه صنعتی سجاد برعهده دارد.
مقالات برتر این همایش بعد از داوری نهایی در مجله علمی پژوهشی دانشگاه
مهندسی مواد دانشگاه فردوسی چاپ می شوند.

http://sscmaterial.um.ac.ir