همايش دانشجويي دانشكدۀ مهندسي: چالش‌ها و فرصت‌ها
بانک مقالات

همايش دانشجويي دانشکدۀ مهندسي : چالش ها و فرصت ها

 

 

اهداف همايش

با توجه به علاقهمندي مديران دانشکدۀ مهندسي به آشنايي با نظرات دانشجويان و استفاده از پيشنهادات آنها در بهبود سازوکار ادارۀ دانشکده، نخستين همايش دانشجويي دانشکدۀ مهندسي به منظور بررسي چالشها و فرصتهاي پيش رو در روز شنبه 1 اسفند 1394 در دانشکدۀ مهندسي برگزار خواهد شد. از ديدگاه کلي ميتوان اين همايش را خود ارزيابي دانشکده، با حضور دانشجويان و مديران دانشکده دانست.

 

محورهاي همايش

با توجه به جلسات مکرر کارگروه تحول در دانشکدۀ مهندسي و نظرسنجيهاي به عمل آمده در سطح دانشکده، عناوين کلي زير به عنوان اولويتهاي نيازمند بررسي در سطح دانشکدۀ مهندسي تشخيص داده شد و در جلسات مقدماتي در باب همايش، تصميم گرفته شد که محورهاي کليدي همايش به شرح زير در نظر گرفته شوند:

- کيفيت آموزش در دانشکدۀ مهندسي 

- کيفيت پژوهش در دانشکدۀ مهندسي 

- ساختار اداري و محيط فيزيکي دانشکده

 

http://stuefc.um.ac.ir/