پنجمين همايش ترموديناميك
بانک مقالات

پنجمين همايش تخصصي ترموديناميك

موضوع علم ترموديناميك انرژي است. اولين كاربردهاي علم ترموديناميك مربوط به ماشين هاي بخار بوده است. اين علم در طي ساليان متمادي توسعه پيدا نموده و در صنايع مختلف بكار گرفته شده است.

امروزه از علم ترموديناميك بعنوان يكي از علوم بنيادي در طراحي ، شبيه سازي و بهينه سازي بسياري از فرايندهاي صنايع مختلف مانند نفت،گاز، پتروشيمي، شيميايي، نيروگاهي، هسته اي، بيولوژيكي استفاده مي شود.

نمودار زير به طور كلي ابزارهاي مورد نياز براي مدل سازي ترموديناميكي و سپس گستردگي آن را براي سامانه هاي متنوع بيان مي كند.

 

https://thermodynamics5.um.ac.ir/