يازدهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك
بانک مقالات

يازدهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيک ايران

۱۱-۱۲ بهمن‌ماه۱۳۹۶

دانشکده علوم، دانشگاه فردوسي

مشهد مقدس

 

http://astro11.um.ac.ir