اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
بانک مقالات

مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دبيرخانه همايش يافته هاي علوم شناختي در تعليم و تربيت

تلفن دبير علمي همايش 8803608-0511

پست الکترونيکي دبيرعلمي همايش kareshki@um.ac.ir

https://cse.um.ac.ir