اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
بانک مقالات

ابتکار

هر نوع نوآوری، تغییرات و اصلاحات مربوط به موضوع یا محصول که موجب ارتقای کیفی ان محصول یا موضوع شود،ابتکار است.