همایش اتوماسیون صنعت برق
بانک مقالات

آدرس دبيرخانه: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي، اتاق 444

تلفن: 8806126 0511

فکس: 8763306 0511

eiac2013@um.ac.ir

http://eiac2013.um.ac.ir