اولين همايش ملي بازاريابي: فرصت ها و چالش ها
بانک مقالات

      دبيرخانه همايش: مشهد- ميدان آزادي- پرديس دانشگاه فردوسي مشهد

               دانشکده علوم اداري و اقتصادي

              تلفن: 8806341-0511        تلفکس: 8834204-0511

                 پاسخگويي به امور مربوط به مقالات    8834204-0511

        ساعات کاري دبيرخانه:8 الي14

              کد پستي: 9177948951

             پست  الکترونيک: mktg1@um.ac.ir

                 آدرس سایت: mktg1.um.ac.ir