يازدهمين همايش سراسري حسابداري ايران
بانک مقالات

آدرس دبيرخانه: مشهد مقدس، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم اداري و اقتصادي

کد پستي:9177948951

تلفن و نمابر: 8834204-0511

پست الکترونيک: accounting92@um.ac.ir

 

آدرس سایت: accounting92.um.ac.ir