پنجمين همايش ملي دانشجويي حسابداري ايران
بانک مقالات
آدرس دبيرخانه: مشهد ، ميدان آزادي ، دانشگاه فردوسي ، دانشکده علوم اداري و اقتصادي
 
تلفکس: 8834204-0511

 کد پستي: 9177948951

ايميل:  5th-acc@um.ac.ir

سامانه پيامکي : 30001341000160