اولین همایش بین المللی صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندو دانتیستهای ایران
بانک مقالات

رئيس کميته علمي:

دکتر حميد جعفرزاده

دانشيار بخش اندودانتيکس دانشکده دندانپزشکي مشهد

 


http://acecr-trauma.ir/