پنجمين همايش ملي ايراني ژئومورفولوژي
بانک مقالات

 

پنجمين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي و چالش هاي محيطي)

تاريخ 26 و 27 مهرماه  1396 در محل دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي در دانشگاه فردوسي مشهد

 

http://irangeomorphology.um.ac.ir