اولين سمپوزيوم ملي ارگانوئيد ها
بانک مقالات

 

گروه زيست شناسي دانشگاه فردوسي مشهد با همکاري انجمن علمي دانشجويي زيست شناسي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد و جهاد دانشگاهي خراسان رضوي "اولين سمپوزيوم ملي ارگانوئيد ها" را در 11 ارديبهشت ماه 1398در دانشکده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي نمايد

 

organ