چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران-مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
بانک مقالات

زمان برگزاري همايش:  8و 9 خرداد 1392

مشهد، بلوار وکيل آباد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

پست الکترونیک: pesi4@um.ac.ir

وب سایت همایش: pesi4.um.ac.ir