سومين کارگاه موجک و کاربردهاي آن
بانک مقالات

سومين کارگاه موجک و کاربردهاي آن  در تاريخ ۱۲ ارديبهشت ۹۲ برگزار خواهد شد.

گواهي شرکت در کارگاه، از طرف «مرکز پژوهشي کاربرد موجک‌ها» به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

wfw poster

دبیر همایش: دكتر بهروز مشایخی فرد
محل برگزاري:مشهد- ميدان آزادي- دانشگاه فردوسي- دانشکده علوم رياضي

نشاني مرکز پژوهشي کاربرد موجک‌ها:

مشهد- ميدان آزادي- دانشگاه فردوسي مشهد- دانشکده علوم رياضي

ايميل کنفرانس: wfw@um.ac.ir

پايگاه اينترنتي: http://wfw.um.ac.ir