دومين کنفرانس ملي مديريت پروژه هاي ساخت
بانک مقالات

تاريخ هاي مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده:       15 مهرماه 1391
اعلام نتایج داوری چکیده:         1 آبان 1391
آخرین مهلت ارسال مقاله:        1 آذر 1391
اعلام نتایج داوری مقالات:        15 دیماه 91
زمان برگزاری کنفرانس :          9 و 10 اسفند 1391

دبير  كنفرانس :  دکتر منصور قلعه نوی

آدرس دبيرخانه دائمي كنفرانس: مشهد _ دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی - گروه عمران - دبیرخانه کنفرانس پروژه و ساخت

آدرس پست الکترونيکي: 2nccpm@um.ac.ir

وب سايت: http://2nccpm.um.ac.ir