همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
3th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2013) ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
3th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2013) 30 November to 30 November 1999
مقالات
كنگره سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
stem cells & regenerative medicine congress 30 November to 30 November 1999
مقالات
اولین همایش بین المللی صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندو دانتیستهای ایران ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
The 1st International Congress of Dental Traumatic Injuries" & "The 2nd Symposium of Iranian Association of Endodontists 30 November to 30 November 1999
مقالات