همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
همایش ترجمه و ميراث ادبي ايران و فرانسه ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همایش ترجمه و ميراث ادبي ايران و فرانسه 30 November to 30 November 1999
مقالات
اولين سمپوزيوم ملي ارگانوئيد ها ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
اولين سمپوزيوم ملي ارگانوئيد ها 30 November to 30 November 1999
مقالات
ششمين همايش بين المللي آموزش مهندسي ايران ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
The 6th Iran International Conference on Engineering Education 30 November to 30 November 1999
مقالات
هشتمين همايش سامانه هاي سطوح آبگير باران ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
هشتمين همايش سامانه هاي سطوح آبگير باران 30 November to 30 November 1999
مقالات
همايش ملي علم اطلاعات جغرافيايي: بنيادها و کاربردهاي بين رشته اي ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همايش ملي علم اطلاعات جغرافيايي: بنيادها و کاربردهاي بين رشته اي 30 November to 30 November 1999
مقالات
کنفرانس ملي تفکرسيستمي‌درعمل ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
کنفرانس ملي تفکرسيستمي‌درعمل 30 November to 30 November 1999
مقالات
هوش محاسباتی در خدمت جامعه انسانی ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
هوش محاسباتی در خدمت جامعه انسانی 30 November to 30 November 1999
مقالات
همایش ملی برند در ورزش ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همایش ملی برند در ورزش 30 November to 30 November 1999
مقالات
همایش ملی باثرات تغییر سطح آب زیرزمینی در محیط های شهری ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همایش ملی باثرات تغییر سطح آب زیرزمینی در محیط های شهری 30 November to 30 November 1999
مقالات
همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید 30 November to 30 November 1999
مقالات