ششمين همايش بين المللي آموزش مهندسي ايران

ششمين همايش بين المللي آموزش مهندسي ايران

همايش بين المللي آموزش مهندسي ايران (IICEE) کنفرانسي است که هر دو سال يک بار با هدف ارائه نوآوري هاي پژوهشي در زمينه آموزش مهندسي برگزار مي شود. IICEE 2019  با موضوع اصلي "گذر از کميت به کيفيت در آموزش مهندسي" ششمين همايش در اين زمينه بوده که دانشگاه فردوسي مشهد مفتخر به ميزباني آن در سال 1398 است.
 
pooster1

هشتمين همايش سامانه هاي سطوح آبگير باران

https://rcsconf8.um.ac.ir


همايش ملي علم اطلاعات جغرافيايي: بنيادها و کاربردهاي بين رشته اي

gisposter

https://giscience.um.ac.ir


کنفرانس ملي تفکرسيستمي‌درعمل

site

https://stinp.um.ac.ir


هوش محاسباتی در خدمت جامعه انسانی

http://cci.um.ac.ir

http://cci2020.um.ac.ir


همایش ملی برند در ورزش

 

 

Slide8 1

http://cbs.um.ac.ir


Regional Conference on Geomorphology

11

Regional Conference on Geomorphology

 IAG-RCG 2020 - Mashhad, IRAN

Iran as one of the oldest civilization in the world with more than 3000 years of history is honored to be the host of Regional Conference on Geomorphology in 2020. The RCG 2020 will take place in Mashhad, the second largest city of Iran after Tehran. IAG Regional Conference on Geomorphology (IAG - RCG 2020) provided opportunity to visit desert and arid zone landforms in Iran with more than 85% arid areas and also to get familiar with the new ideas and challenges for geomorphologists to discuss desert geomorphology and landscape dynamics in arid zones. The conference intends to promote interaction and networking with young geoscientists, while its field trips will provide an enticing introduction to the many varied landforms of desert geomorphology.


همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید

poster

http://aes.um.ac.ir


دومین سمینار آموزش آمار

poster

http://sse2.um.ac.ir


چهارمین همایش ملی زبان و ادب عامه

adabposter

https://adabeamme.um.ac.ir