دانشکده علوم اداری و اقتصادی

عنوان زمان برگزاری مقالات
همايش ماليات بر ارزش افزوده ۱۳ دی الی ۱۴ دی ۱۳۹۶
همايش ماليات بر ارزش افزوده 3 January to 4 January 2018
مقالات
همايش ملي دولت پژوهي واکاوي هاي نظري کاربردي و آسيب شناسي ۱۰ اسفند الی ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
THE conference on the study of the state 28 February to 28 February 2017
مقالات
اولين همايش ملي بازاريابي: فرصت ها و چالش ها ۱۰ اردیبهشت الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
the 1st national conference on marketing opportunities & challenges 30 April to 1 May 2014
مقالات
يازدهمين همايش سراسري حسابداري ايران ۹ مرداد الی ۲۳ دی ۱۳۹۲
the 11 th iranian accounting conference 31 July to 13 January 2014
مقالات
همایش عدالت و سیاست ۲۱ آبان الی ۲۱ آبان ۱۳۸۹
Conference of Justice and politics 12 November to 12 November 2010
مقالات
همایش اقتصاد اسلامی و توسعه ۱۸ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷
Conference on Islamic Economic and Developement 7 May to 8 May 2008
مقالات