دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عنوان زمان برگزاری مقالات
سومين همايش بين المللي ادبيات تطبيقي سفر و مسافر ۱۹ دی الی ۲۰ دی ۱۳۹۷
سومين همايش بين المللي ادبيات تطبيقي سفر و مسافر 9 January to 10 January 2019
مقالات
دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران ۱۹ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران 9 May to 9 May 2018
مقالات
همايش بين المللي آموزش زبان و نقش آن در روابط فرهنگي - ادبي ايران و جهان ۱۰ بهمن الی ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
همايش بين المللي آموزش زبان و نقش آن در روابط فرهنگي - ادبي ايران و جهان 30 January to 30 January 2018
مقالات
3nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching,Literature & Translation Studies ۲ آبان الی ۳ آبان ۱۳۹۶
3nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching,Literature & Translation Studies 24 October to 25 October 2017
مقالات
دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي ۲۱ تیر الی ۲۱ تیر ۱۳۹۶
دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي 12 July to 12 July 2017
مقالات
اولين همايش بين المللي زبان و ادبيات تطبيقي فارسي و فرانسه ۷ مهر الی ۸ مهر ۱۳۹۵
1er colloque international en litterature comparee 28 September to 29 September 2016
مقالات
سومين همايش ملي زبانشناسي و آموزش زبان فارسي - چشم انداز پزوهش هاي زباني در قرن21 ۴ اسفند الی ۵ اسفند ۱۳۹۴
lingconf3 23 February to 24 February 2016
مقالات
همايش مسائل اجتماعي شهر مشهد ۲۷ آبان الی ۲۸ آبان ۱۳۹۴
ncspm1 18 November to 19 November 2015
مقالات
همايش بين المللي علمي-راهبردي توسعه گردشگري ۲۶ مهر الی ۲۸ مهر ۱۳۹۳
international scientific-strategic conference on tourism development for islamic republic of iran 18 October to 20 October 2014
مقالات
همايش ملي زن و توسعه پايدار روستايي ۲۳ مهر الی ۲۳ مهر ۱۳۹۳
grp2 15 October to 15 October 2014
مقالات