دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

عنوان زمان برگزاری مقالات
كنگره ي جامعه شناسي توسعه ۱۹ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
csd 9 May to 9 May 2015
مقالات
ششمین کنفرانس انجمن توسعه آموزش عالی فرامرزی ۱ آبان الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
Developing International Higher Education Opportunities & Challenges 23 October to 14 May 2014
مقالات