بانک مقالات

گروه علوم انسانی

عنوان زمان برگزاری مقالات
سومين همايش بين المللي ادبيات تطبيقي سفر و مسافر ۱۹ دی الی ۲۰ دی ۱۳۹۷
سومين همايش بين المللي ادبيات تطبيقي سفر و مسافر 9 January to 10 January 2019
مقالات
دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران ۱۹ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران 9 May to 9 May 2018
مقالات
همايش ملي توسعه و گردشگري شهرستان فردوس ۲۳ اسفند الی ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
همايش ملي توسعه و گردشگري شهرستان فردوس 14 March to 15 March 2018
مقالات
همايش بين المللي آموزش زبان و نقش آن در روابط فرهنگي - ادبي ايران و جهان ۱۰ بهمن الی ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
همايش بين المللي آموزش زبان و نقش آن در روابط فرهنگي - ادبي ايران و جهان 30 January to 30 January 2018
مقالات
همايش ماليات بر ارزش افزوده ۱۳ دی الی ۱۴ دی ۱۳۹۶
همايش ماليات بر ارزش افزوده 3 January to 4 January 2018
مقالات
3nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching,Literature & Translation Studies ۲ آبان الی ۳ آبان ۱۳۹۶
3nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching,Literature & Translation Studies 24 October to 25 October 2017
مقالات
پنجمين همايش ملي ايراني ژئومورفولوژي ۲۵ مهر الی ۲۶ مهر ۱۳۹۶
پنجمين همايش ملي ايراني ژئومورفولوژي 17 October to 18 October 2017
مقالات
دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي ۲۱ تیر الی ۲۱ تیر ۱۳۹۶
دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي 12 July to 12 July 2017
مقالات
سومين همايش بين­ المللي سيره و معارف رضوي ۲۶ فروردین الی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
international conference on justice & ethics 15 April to 16 April 2017
مقالات
همايش ملي دولت پژوهي واکاوي هاي نظري کاربردي و آسيب شناسي ۱۰ اسفند الی ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
THE conference on the study of the state 28 February to 28 February 2017
مقالات