بانک مقالات

public

عنوان زمان برگزاری مقالات
دومين همايش ملي دولت پژوهي: دولت جمهوري اسلامي ايران: بنيان، آسيب، چشم انداز ۲۲ دی الی ۲۲ دی ۱۳۹۷
دومين همايش ملي دولت پژوهي: دولت جمهوري اسلامي ايران: بنيان، آسيب، چشم انداز 12 January to 12 January 2019
مقالات
سومین همایش نقش و جایگاه مادر ۲۲ دی الی ۲۲ دی ۱۳۹۷
سومین همایش نقش و جایگاه مادر 12 January to 12 January 2019
مقالات
همایش ترجمه و رسانه ۲۲ دی الی ۲۲ دی ۱۳۹۷
conference translation and the media 12 January to 12 January 2019
مقالات
كنگره سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
stem cells & regenerative medicine congress 30 November to 30 November 1999
مقالات
اولین همایش بین المللی صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندو دانتیستهای ایران ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
The 1st International Congress of Dental Traumatic Injuries" & "The 2nd Symposium of Iranian Association of Endodontists 30 November to 30 November 1999
مقالات
هويت ايراني برنامه درسي و آموزش در عصر پسا كرونا ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
18th Annual Conference of ICSA Iranian Identity of Curriculum and Instruction in the Post-COVID 19 30 November to 30 November 1999
مقالات
اولين سمپوزيوم ملي ارگانوئيد ها ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
اولين سمپوزيوم ملي ارگانوئيد ها 30 November to 30 November 1999
مقالات
هشتمين همايش سامانه هاي سطوح آبگير باران ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
هشتمين همايش سامانه هاي سطوح آبگير باران 30 November to 30 November 1999
مقالات
همايش ملي علم اطلاعات جغرافيايي: بنيادها و کاربردهاي بين رشته اي ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همايش ملي علم اطلاعات جغرافيايي: بنيادها و کاربردهاي بين رشته اي 30 November to 30 November 1999
مقالات
کنفرانس ملي تفکرسيستمي‌درعمل ۹ آذر الی ۹ آذر ۱۳۷۸
کنفرانس ملي تفکرسيستمي‌درعمل 30 November to 30 November 1999
مقالات