عنوان
نقش زنان در معيشت جامعه روستايي (با تاكيد بر فعاليت هاي كشاورزي)
نویسنده (گان)
عفتي,محمد
چکیده مقاله
چکيده : موضوع مورد مطالعه اين تحقيق , بررسي پيرامون جنسيت ومعيشت بوده است .ما دراين بررسي بدنبال اين مسئله بوده ايم که با توجه به نقش زنان در توليد محصولات کشاورزي وتقسيم کار جنسيتي موجود در انجام فعاليت ها ي مختلف اقتصادي , اجتماعي در مقايسه با مردان , چگونه ميتوان معيشت خانوار هاي مورد مطالعه را بهبود بخشيد .جامعه آماري مورد مطالعه شامل 8 روستا در دومنطقه مرک وهنام در استان کرمانشاه ولرستان بوده است . روش تحقيق بکار گرفته شده دراين بررسي ,روش پيمايش اجتماعي همراه با روش ارزيابي مشارکتي روستايي بوده است .که نهايتا نتايج حاصل از اين دو روش سعي گرديده است تلفيق شود . براساس نتايج بدست آمده دراين تحقيق در ارتباط با نقش جنسيتي موجود درمراحل مختلف کشاورزي بايد گفت که بيشترين نقش زنان مربوط به مرحله برداشت وکمترين ميزان آن مربوط به بازاريابي وفروش محصولات مي باشد .در مرحله کاشت بيشترين حضور زنها در بذر افشاني , داشت يا مديريت محصول , وجين کردن ,در برداشت جمع آوري محصول با دست و در مرحله پس از برداشت بيشترين نقش زنان در کيسه کردن محصول است. بيشترين ميزان نقش زنان درفعاليت هاي دامداري به ترتيب اهميت درزمينه شيردوشي ،فر آوري مواد لبني ، نظافت دام ,تغذيه دام وآماده سازي غذاي دام است . در زمينه صنايع دستي تقريبا تمامي فعاليتها توسط زنان روستايي انجام ميشود .گرچه ميزان مشارکت زنان روستايي در انجام امور مربوط به کشاورزي ودامداري قابل ملاحظه است , ليکن ميزان نقش وحضورآنها درتصميم گيري ،دسترسي وکنترل بر عوامل توليد در سطح پائيني قرار دارد .عرف حاکم بر روستاهاي کشور وفرهنگ مرد سالاري حاکم برخانواده هاي ايراني بويژه در مناطق روستايي فرصت هاي چنداني را براي برخورداري زنان در تصميم گيري و دسترسي وکنترل موثر بر عوامل توليد محدود کرده است . به منظور بهبود وضعيت معيشتي خانوارها تدارک برنامه هاي آموزشي وسواد آموزي ازيک سو وحمايت از زنان روستايي جهت ايجاد گسترش مشاغل وفعاليت هاي سود اور کشاورزي ازقبيل شامل پرواربندي دام ,پرورش قارچ , زنبور داري ,کشت گياهان گلخانه اي و... با استفاده از سرمايه هاي اندک محلي موجود وکمک اعتباري دولت داراي اولويت اساسي است .از سوي ديگر به منظور کاهش دشواري ها وکارهاي سخت وطاغت فرساي زنان روستايي در حال حاضر وافزايش بهره وري کشاورزي بهبود نوع تکنولوژي هاي دردسترس ومورد نياز با همکاري وهمراهي زنان روستايي پيشنهاد شده است .

متن کامل مقاله