عنوان
ضرورت سلامت اجتماعي زنان در توسعه روستايي
نویسنده (گان)
شربتيان,محمد حسن
چکیده مقاله
سلامت اجتماعي يکي از شاخص هاي توسعه اجتماعي جوامع محسوب مي گردد.اهتمام به اين پديده در بين زنان جامعه روستايي در راستاي ارتقاء شاخص هاي زندگي اجتماعي روستائيان از جمله سرمايه اجتماعي، امنيت عمومي، حمايت، رفاه اجتماعي، مشارکت اجتماعي، کاهش آسيب هاي اجتماعي و...بسيار ضرورتمند است.بر اين اساس توجه به فرايندهاي کنش هاي متقابل،جامعه پذيري،نهادينه کردن هنجارها و ارزش ها، مشاركت در برنامه ريزي هاي محلي و...کمک به بهزيستن زنان حال حاضر جامعه روستايي مي کند. ارتقاء شاخص هاي سلامت اجتماعي همراه با بهره وري،آگاهي بخشي،رشد سرمايه هاي انساني و اجتماعي،تقويت اطلاع رساني و افزايش مهارت هاي اساسي به عنوان بخشي اثرگذار در توسعه اجتماعي زنان روستاهاي ايران لازم به نظر مي رسد.تأكيد بر روابط اجتماعي، خدمات اجتماعي، بهداشت رواني همراه با رويكردهاي سلامت محوري در راستاي بهزيستن،ايجاد يكپارچگي اجتماعي از نكات بارز ضرورت سلامت اجتماعي زنان در مديريت توسعه روستايي ايران مي باشد.استمرار رشد خودباوري و توانمندسازي،برخورداري از نگرش مثبت رفتاري و عملكردي،تقويت رفتارهاي مسئوليت پذيرانه خودكارآمد،گسترش احساس تعلق و انسجام اجتماعي از مهمترين ابعاد شاخص هاي سلامت اجتماعي زنان جامعه روستايي محسوب مي گردد.كليد اساسي اين شاخص هاي توسعه يافتگي اجتماعي زنان در جامعه روستايي اجرا سياست هاي اجتماعي از جمله تأمين خدمات و رفاه اجتماعي،اشتغال، برابري فرصت ها،عدالت پايدار،آموزش و...مي باشد.بنابراين بسترسازي از انواع حمايت هاي اجتماعي براي زنان جامعه در جهت پيشگيري از مصاديق آسيب ها و انحرافات اجتماعي،ارتقاء رهيافت جامعه محوري امنيت اجتماعي،وجود آموزش هاي مستقيم و غير مستقيم رسانه هاي ملي و مطبوعات و شبكه هاي اجتماعي در راستاي تقويت هنجارهاي اخلاقي و رفتاري و...از مهمترين راهبردها و راهکارهاي ضرورت سلامت اجتماعي زنان را در توسعه روستايي جامعه ايران مي باشد.

متن کامل مقاله