عنوان
توانمندسازي اقتصادي زنان با نگاهي به تجربه ژاپن
نویسنده (گان)
کياني قلعه سرد,سروش;ارسلان بد,محمدرضا
چکیده مقاله
توانمندسازي زنان را مي¬توان تلاشي براي ارتقاء سطح اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي زنان دانست. و در اين ميان توانمندسازي اقتصادي زنان به معناي بهبود و يا ايجاد و فراهم کردن شرايطي است که منجر به پررنگ¬تر شدن نقش زنان در حوزه اقتصاد و بخصوص توليد مي-شود. که اين امر نه تنها منجر به استفاده بيشتر از ظرفيت¬هاي بالقوه اقتصاد مي¬شود و در نتيجه رشد اقتصادي را در پي دارد، بلکه يکي از بهترين راهکارها جهت مبارزه با فقر و بهبود وضعيت معيشت در جامعه است. در اين مطالعه با نگاهي به سياستهاي اتخاذ شده توسط کشور ژاپن به عنوان يکي از کشورهاي پيشرو و توسعه يافته در زمينه توانمندسازي زنان و با توجه به شرايط موجود در کشور، راهکارهايي جهت کارا نمودن و توانمندسازي زنان در ايران پيشنهاد گرديد از جمله: برگزاري دوره¬هاي آموزشي کارآفريني بصورت مداوم، حمايت مالي از زنان کارآفرين با ايجاد يک موسسه مالي تخصصي و ويژه در اين زمينه، ايجاد مراکز مشاوره بصورت فراگير و سراسري، گسترش بيمه¬هاي تامين اجتماعي، ايجاد مشاغل خانگي کوچک و متوسط و هماهنگي ميان ادارات و سازمان¬هاي مرتبط با توانمندسازي زنان.

متن کامل مقاله