عنوان
نقش كمكهاي بين المللي GGP کمک هاي بلا عوض براي پروژه هاي تامين امنيت انساني برتوانمند سازي زنان روستايي در ايران
نویسنده (گان)
فرشچي ,محبوبه ;اميدي نجف آبادي ,مريم ;فرج الله حسيني,سيد جمال
چکیده مقاله
در طول 1960 تا 1970، جامعه بين المللي به طور فزاينده اي از اهميت نقش و جايگاه زنان در توسعه آگاه شد ، منشور ODA ژاپن به وضوح بيان مي کند که توجه کامل به مشارکت فعال زنان در توسعه، منجرمي شود كه انان از توسعه سود ببرند .ژاپن بتکار WID خود را در سال 1995 در کنفرانس چهارم جهاني زنان در پکن اعلام کرد به منظور توقف نابرابري جنسيتي و توانمندسازي زنان در جامعه، براي دستيابي به اين اهداف ، ژاپن به طور فعال در پروژه هاي که در آن زنان به عنوان ذينفعان اوليه هستند كمك هاي بلاعوض مي نمايد (GGP) کمک هاي بلا عوض براي پروژه هاي تامين امنيت انساني به اقشار حاشيه اي از جمله زنان روستايي كمك مي نمايد تا با دسترسي به سرمايه كه از عوامل مهم توليد است باعث بهبود خدمات و امنيت انساني جامعه روستايي مخصوصا توانمند سازي زنان شود كه از اهداف جامعه بين الملل (در راستاي اهداف هزاره سوم )مي باشد تا زنان بر مشكلات و موانع توليد فائق ايند واز سوي ديگر به منظور دستيابي به عدالت ، برابري، رفاه، مشاركت و افزايش كيفيت ز ندگي خود و جامعه اي كه در ان زندگي مي كنند در شرايط حال و اينده مشاركت نمايند طرح به دنبال وقوع زلزله شديد سال 1381 در استان هاي قزوين ، همدان و زنجان اغاز گرديد از حدود 35000 دلار آغاز و در حال حاضر تا 100000 دلار رسيده است ودر 15استان كشورفعال مي باشد و موجب توانمند سازي فردي جمعي و توانمند سازي در روابط نزديک زنان روستايي گرديده است

متن کامل مقاله