عنوان
بررسي جايگاه فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و نقش آن در توانمندسازي زنان روستايي منطقه سيستان
نویسنده (گان)
کيخا,بتول
چکیده مقاله
امروزه فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي به يکي از مهم‌ترين ابزارهاي انجام امور در جامعه تبديل شده‌ است. در اين راستا شوراي اتحاديه بين المللي مخابرات International Telecommunication Union هم از سال 2012تصميم گرفته تا با استفاده از قدرت ICT، فرصت‌هاي ديجيتالي جديدي را براي توانمندسازي زنان و دختران در رسيدن به جايگاه مناسب در جهان آي‌تي فراهم آورد. از اين رو اين پژوهش با استفاده از روش مروري و مبتني بر متن و مصاحبه حضوري و تحليل محتوي، ضمن بيان ويژگي هاي جامعه روستايي و معرفي انواع ابزارهاي فناوري اطلاعات، به بيان وضعيت زنان روستايي منطقه سيستان در بهره گيري ازICT و بررسي موانع و مشکلاتي که در استفاده از اين فنآوري ها بر سر راهشان است مي پردازد. نتايج نشان مي دهد که به ترتيب موانع ادراكي، موانع فرهنگي- اجتماعي، موانع اقتصادي و موانع آموزشي- پژوهشي مهمترين موانع موجود در مسير اشاعه و استفاده از فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در اين منطقه به شمار مي رود. در خاتمه نيز راهکارهايي جهت بهبود و ارتقاء توانمندي هاي جامعه مورد مطالعه ارائه گرديده است.

متن کامل مقاله