عنوان
بررسي عوامل اجتماعي، جامعه پذيري جنسيتي بر ميزان خشونت عليه زنان و ارائه راهکارها
نویسنده (گان)
ميري بنجار,عليرضا;گنجعلي,احسان;ميرگل,احمد
چکیده مقاله
هدف اصلي اين بررسي عوامل اجتماعي، جامعه پذيري جنسيتي (مرد) بر ميزان ﺧﺸﻮﻧﺖ عليه زنان مي باشد. از آنجايي که خشونت ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠﻴه زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي، ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺴﻤﻲ، رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد. حال سوال اصلي تحقيق ما اين است که تا چه اندازه نوع جامعه پذيري مردان بر خشونت خانوادگي عليه زنان تاثير گذار مي باشد. روش تحقيق از بررسي به صورت ﻛﻴﻔﻲ و از طريق پرسشنامه شاخص¬هاي مورد نظر را که شامل ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ مي¬باشد را مورد عرض يابي قرار داديم. يافته¬هاي اين بررسي نشان مي دهد که خشونت مردان عليه زنان در حد بالايي مي باشد و در بين انواع خشونت، خشونت رواني بيش از ساير اشکال خشونت از طرف زنان تجربه شده است و نيز خشونت اجتماعي هم بيش از ساير خشونت ها است و خشونت جنسي کمترين را به خود اختصاص داده است در خانواده هايي که مردان آموخته اند بايد صرفاً اعمال قدرت نمايند و زنان اطاعت نمايند، محلي براي اعمال خشونت به وجود نمي آيد. مشکل در جايي بروز مي نمايد که مشروعيت اين رابطه از نظر زنان مورد پرسش و ترديد قرار گيرد. از طرف ديگر در صورت وجود روابط متعادل و متقارن از نوع همکاري، گفتماني و... در خانواده از ميزان خشونت عليه زنان کاسته مي شود يعني با تغيير کامل روابط از نوع مردانه و زنانه به روابطي متعادل تر، از ميزان خشونت در خانواده کاسته خواهد شد.

متن کامل مقاله