عنوان
بررسي آثار صندوق اعتبارات خرد بر رشد توانمندي زنان روستايي
نویسنده (گان)
فرضي زاده,زهرا
چکیده مقاله
چکيده در پژوهش حاضر، آثار صندوق اعتبارات خرد بر رشد توانمندي زنان روستايي مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي حاضر با روش پژوهش کيفي در روستاي چُکوچه‌پشت از توابع شهرستان رضوانشهر در استان گيلان انجام شده است. براي جمع‌آوري اطلاعات، از فنون مصاحبه، بحث گروهي متمرکز، مشاهده مشارکتي و مستقيم استفاده شده است. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، عدم انجام بررسي اوليه براي آگاهي از موانع رشد توانمندي زنان روستايي، صرفاً تأکيد بر پرداخت اعتبار، اطلاع‌رساني به عده‌اي محدود، عدم شناسايي فقراي واقعي، عدم تطابق رويه صندوق با عرف و شرايط بومي روستا، ديد مقطعي و غيره، برخي از کاستي‌هاي صندوق مذکور است. تأمين سرمايه مالي، فقط يکي از چندين مؤلفه توانمندي است. دختران و زنان روستايي در ساير جنبه‌ها (مانند سرمايه انساني، سرمايه اطلاعاتي، سرمايه مالي، سرمايه مادي، روانشناختي و غيره) ضعف‌هايي دارند. برخي از سواد و دانش کافي براي رونق کسب و کار فعلي يا راه‌اندازي کسب و کاري جديد برخوردار نيستند؛ به بازار فروش دائمي دسترسي ندارند؛ در دسترسي به برخي نهاده‌ها با مشکلاتي مواجه هستند؛ برخي به تسهيلات مالي بيشتري دسترسي ندارند يا فاقد آگاهي درباره سازوکارهاي اخذ وام از نهادهاي ديگر هستند. در ضمن، کاستي‌هايي نيز در ساختار فرصت (نهادهاي رسمي و غيررسمي) ملاحظه مي‌شود. هنوز موانع فرهنگي (نهاد غيررسمي) بسياري براي ادامه تحصيل و اشتغال دختران وجود دارد. زنان آسيب‌پذير جامعه، به ويژه زنان بي‌سرپرست يا بدسرپرست با موانع فرهنگي بيشتري مواجه هستند. در حالي که به دليل شرايط خاص زندگي زنان مذکور، رشد توانمندي آنها بسيار ضرورت دارد.

متن کامل مقاله