عنوان
بررسي عوامل موثر بر نابرابري جنسيتي در بين زنان روستايي مطالعه موردي( شهرستان مياندوآب- دهستان مرحمت آباد)
نویسنده (گان)
ابراهيمي,ثريا;محمودي,کامل
چکیده مقاله
نابرابري جنسيتي يکي از مهم ترين مسائل و مشکلات جامعه است که مي تواند نظم اجتماعي، توسعه و حتي ثبات سياسي جامعه را تهديد کند. نابرابري جنسيتي تحت تاثير عواملي چون موقعيت زندگي افراد و فرهنگ غالب بر آن پديد مي آيد. در فرايند توسعه، نقش زنان را به عنوان نيمي از نيروي کار فعال نمي توان ناديده گرفت. بنابراين، پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر احساس نابرابري جنسيتي در روستاهاي دهستان مرحمت آباد انجام شده است. جامعه ي نمونه اين تحقيق شامل تمام زنان ساکن در روستاهاي دهستان مرحمت آباد است که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گيري تصادفي تعداد 250 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. و براي گردآوري اطلاعات از روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شد که اطلاعات بدست آمده نيز با نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در اين منطقه نابرابري جنسيتي به گونه اي محسوس وجود دارد و مهم ترين عوامل موثر بر نابرابري جنسيتي در ميان زنان روستايي سطح تحصيلات زن و مرد، سن زن و مرد، تعداد اعضاي خانوار، جامعه پذيري جنسيتي، ايفاي نقش جنسيتي، ايدئولوژي مرد سا لاري و عقايد قالبي جنسيتي است.

متن کامل مقاله