عنوان
بررسي موانع مشارکت زنان روستايي در فعاليت هاي کشاورزي (مطالعه موردي: دهستان مرحمت آباد - شهرستان مياندوآب)
نویسنده (گان)
ابراهيمي,ثريا
چکیده مقاله
با توجه به اينکه زنان روستايي بخشي از نيروي مولد جامعه روستايي را تشکيل مي دهند و مي توانند با فعاليتهاي خود به روند توسعه سرعت بخشند از اين رو توجه به نقش و مشارکت زنان در شرايط حاضر امري الزامي است. به علاوه اين قشر عظيم در توليد در روستا و کارهاي خانه نقش اساسي به عهده دارند که تاکنون از نظر آماري در رده ي جمعيت غيرفعال و خانه دار طبقه بندي شده اند. بنابراين ايجاد زمينه هاي خود آگاهي، هدايت توانايي هاي اقتصادي و اجتماعي زنان و برنامه ريزي جهت جلب مشارکت آنان در فعاليت هاي گوناگون الزامي است. و هدف اساسي اين پژوهش بررسي ميزان و موانع مشارکت زنان در فعاليتهاي کشاورزي در دهستان مرحمت آباد مي باشد. روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي بوده و براساس مطالعات کتابخانه اي و ميداني اطلاعات لازم گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. با استفاده از فرمول کوکران، 250 زن روستايي فعال در امور مختلف کشاورزي از روستا هاي دهستان مرحمت آباد به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند و با روش نمونه گيري تصادفي مورد پرسشگري قرار گرفتند و براي توصيف و تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتايج حاصله نشان مي دهد که زنان روستايي در امور زراعي و در مرحله برداشت مشارکت بيشتري دارند و برخي از عوامل فردي ، خانوادگي و اجتماعي ، مانع از مشارکت زنان روستايي در امور کشاورزي شده است.

متن کامل مقاله