عنوان
عوامل موثر بر سلامت زنان روستايي و تاثير آن بر محيط زيست
نویسنده (گان)
نريماني,محمد;نريماني,فاطمه;غلامحسيني,ليلا ;صادقيان,باقر
چکیده مقاله
چکيده: محيط زيست عبارت است ازمحيطي که فرايندحيات رافراگرفته و باآن برهم کنش دارد.سلامتبا همه جوانب آن ازحقوق اوليه انساني است. پژوهشهانشان مي دهد كه سلامت جامعه زنان روستايي آسيب پذيرتراز مردان است. سياست ها وبرنامه هاي سلامت زنان درسطح بين المللي وملي اولين گام حركت بين المللي درخصوص سلامت زنان، باحركت سازمان ملل متحدآغاز شد.بديهي است اگر ما بتوانيم روي سرمايه هاي وجودي زنان يعني سلامت بخصوص دراقشارآسيب پذيرومناطق محروم روستايي تمرکزکنيم ميتوانيم زنان رابه مشارکت هرچه فعالتربرمحيط زيست وسلامت وبهداشت آن تشويق کنيم.مهمترين مسائل ومشکلات زنان روستايي درارتباط باحفظ محيط زيست به طور عمده عبارت است از: 1.محدوديت زنان درتصميم گيري وبرنامه توسعه محيط زيست. 2.محدوديت دسترسي زنان به آموزش به علت کار طولاني اعم ازکارخانه و کار درزمين هاي کشاورزي. 3.عدم کفايت آموزش هاي همگاني زيست محيطي به ويژه عدم توجه گروههاي بهداشتي درخانه هاي بهداشت. مهمترين راهکارها براي زنان روستايي درارتباط باحفظ محيط زيست به طورعمده عبارتنداز: 1.ايجادامکان شرکت زنان درمديريت محيط زيست درقالب گروههاي انديشمندوسازمان يافته به عنوان همکاران دولت. 2.تضمين افزايش سهم زنان درتصميم گيري،برنامه ريزي،مشاوره وخدمات مربوط به محيط زيست وتوسعه تشکل هاي زنان درمراکزهايي که به شکل منظم وبرنامه ريزي شده بامحيط زيست مرتبطند. 3.ارائه آموزش ازراههاي گوناگون به ويژه گروههاي مردمي جهت ارتقاي نقش زنان درتوسعه وحفظ محيط زيست. 4.طراحي برنامه هايي براي تغيير الگوهاي نامناسب مصرف و تنظيم الگوهاي مصرف بهينه بامشارکت زنان وتشکل هاي آنان زنان روستايي ارتباط نزديکتري بامحيط زيست خود دارندوميتواند مشارکت ارزنده اي درحفظ بسترزندگي خودبرعهده بگيرند.همکاري ومشارکت زنان اعم ازهمفکري،مشاوره،تصميم گيري واجرا دراموراقتصادي وزيست محيطي و...است که به آنان امکان ميدهدتادرفرآيندمديريت روستايي مشارکت وهمکاري داشته باشند.بنابراين حضورزنان درروندهاي تصميم سازي زيست محيطي نه تنهاآگاهي آنان رانسبت به مسائل زيست محيطي افزايش خواهدداد بلکه مي تواندباانتقال دانش وتجارب روزانه،آنها را به مشارکت فعالانه تر دربرنامه هاي مختلف ترقيب نمايدوموفقيت طرح هاي حفاظت ازمحيط زيست راافزايش دهد.

متن کامل مقاله