عنوان
بررسي ميزان مشارکت زنان در توسعه روستايي
نویسنده (گان)
اسماعيلي,آسيه;فوادي,فاطمه
چکیده مقاله
امروزه در حوزه هاي برنامه ريزي اقتصادي – اجتماعي و توسعه روستايي مشارکت زنان در سطح جامعه و مجامع علمي از اهميت بالايي برخوردار بوده، به طوري که از آن به عنوان هدف و وسيله توسعه نام مي¬برند. در اين راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روش هاي توصيفي- پيمايشي و توزيع پرسشنامه در ميان زنان روستاي خورزان از توابع شهرستان دامغان، به بررسي مولفه هاي اثرگذار بر ميزان مشارکت زنان در توسعه روستايي پرداخته است. جهت تعيين نمونه آماري با استفاده از فرمول کوکران 132 نفر به عنوان حجم نمونه نهايي مشخص شده و با روش نمونه گيري تصادفي ساده برگزيده شدند. در تنظيم اطلاعات و عرضه آن ها در فرم اطلاعات آماري، از نرم افزار SPSS و براي تحليل يافته ها از آزمون آماري پيرسون استفاده شده است. يافته¬هاي تحقيق نشان دهنده رابطه بين متغيرهاي شغل همسر، تشکل هاي زنان روستايي، ميزان تحصيلات و استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان مشارکت بوده است.

متن کامل مقاله