عنوان
تفكرات مربوط به مشاركت اجتماعي- اقتصادي زنان روستايي در افريقا
نویسنده (گان)
بستاني,عليرضا;جواني,خديجه
چکیده مقاله
چكيده هدف از انجام اين پژوهش بررسي مشاركت اقتصادي – اجتماعي زنان افريقا در ارتباط بين مناطق شهري و روستايي است. اين مطالعه كه با استفاده از منابع كتابخانه اي موجود انجام شده نشان مي دهد كه مهاجرت زنان از نواحي روستايي به شهر در اكثر كشورهاي افريقايي با مشكلات و محدوديت هاي اجتماعي همراه است. از نظر اقتصادي نيز، زنان به خصوص در دوره استعمار به فعاليتهاي غيره رسمي وارد شدند كه هزينه كمتري در مقابل فعاليت خود دريافت مي كردند. همچنين بررسيها نشان مي دهد كه زنان در مقايسه با مردان بار مسؤليت بيشتري در خانواده به دوش مي كشند. واژگان كليدي: زنان،مشارکت، رابطه شهر و روستا، افريقا

متن کامل مقاله