عنوان
بررسي علل توقف فعاليت برخي از صندوق¬هاي اعتبارات خرد زنان روستايي
نویسنده (گان)
آرمند,سميه;حشمت اله,سعدي;يعقوبي فراني,احمد
چکیده مقاله
چكيده پژوهش حاضر به دنبال بررسي بررسي علل توقف فعاليت برخي از صندوق¬هاي اعتبارات خرد زنان روستايي است. اين تحقيق از نوع کاربردي و روش تحقيق آن، پيمايش است که در آن کليه اعضاي صندوق¬هاي اعتبارات خرد زنان روستايي منحل شده در استان همدان به صورت تمام شماري (85N=) انتخاب شدند. ابزار تحقيق، پرسشنامه است که روايي آن با بهره¬گيري از نظرات اساتيد رشته¬ي ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه بوعلي همدان و کارشناسان جهاد کشاورزي تاييد شد و پايايي آن نيز با استفاده از فرمول کرونباخ-آلفا (81/.=α) محاسبه گرديد. مشکلات صندوق¬هاي اعتبارات خرد زنان روستايي با استفاده از روش تحليل عاملي در چهار عامل دسته¬بندي گرديد. نتايج نشان مي¬دهد مهمترين مشکلات شامل 1- ضعف روابط انساني و عدم توانايي هيئت مديره، 2- ضعف سيستم وام¬دهي و مقررات مالي، 3- عدم مشارکت و اعتماد اعضا صندوق¬هاي اعتبارات خرد، 4- عدم تجهيز پس¬اندازها توسط هيئت مديره است و مقدار واريانس تجمعي تبيين شده توسط اين چهار عامل، 469/55 مي¬باشد.

متن کامل مقاله