عنوان
نقش زنان روستايي در توسعه، امنيت و پايداري مواد غذايي
نویسنده (گان)
درويش پور,کريم
چکیده مقاله
چکيده در سراسر جهان زنان به عنوان رکن اساسي واحدهاي توليدي، همواره مطرح بوده‌اند و ساختار اقتصادي خانواده بدون حضور آنها، پايداري نخواهد داشت. آنان با توليد بين 60 تا 80 درصد محصولات غذايي در اکثر کشورهاي در حال توسعه، بار مسئوليت توليد نيمي از مواد غذايي در سطح جهان را به دوش مي‌کشند. بنابراين زنان روستايي نقش کليدي، به خصوص در مواقع بحراني و در تضمين سلامت و امنيت غذايي ايفا مي‌کنند. ليکن با وجود نقش و سهم مهم اين قشر از جامعه جهت تامين مواد غذيي در جهان، غالبا در راهبردهاي توسعه مورد کم توجهي يا بي توجهي قرار مي گيرند. به همين منظور در اين مقاله به نقش زنان روستايي بر پايداري امنيت غذايي، موانع موجود بر سر راه اين امر و راهکارهاي موثر در جهت حذف اين موانع پرداخته شده است. در پايان از مطالب مطرح شده نتيجه‌گيري به عمل آمده است که به اختصار به شرح ذيل مي‌باشد: به طور کلي آگاهي از مساله پايداري و تداوم امنيت غذايي، سواد تغذيه‌اي، توانمند کردن خانوارها، مخصوصا زنان روستايي، از مولفه هاي اصلي راهبردهاي امنيت غذايي هستند که در اين راه، ارتقاي مقام زنان و نقش فعال آنان در کسب درآمد و تصميم گيري براي تقسيم منابع خانوار يک راهبرد مثبت و قاطع، در جهت بهبود امنيت غذايي خانوار و تأمين نيازهاي بهداشتي و تغذيه اي اعضاي آن تلقي مي‌گردد.

متن کامل مقاله