عنوان
بررسي وضعيت توانمندي زنان روستايي، مطالعه موردي روستاهاي شهرستان دلفان، استان لرستان
نویسنده (گان)
بابايي,محبوبه;بابايي,فرزانه
چکیده مقاله
در اين مقاله سعي شده است وضعيت زنان روستايي در شهرستان دلفان، استان لرستان مورد مطالعه قرار گرفته شود، اين مطالعه از نوع توصيفي است و روش تحقيق به کار رفته در آن تلفيق روش کمي و کيفي با هم است، و از روش هاي مصاحبه و بحث گروهي و پرسشنامه براي گردآوري داده ها استفاده شده است و از تعداد 470 خانوار موجود در روستا ي حسن آباد سنجابي، به روش خوشه اي و طبقه بندي، 100 نفر از خانوارها انتخاب و زنان مورد پرسش واقع شده اند. يافته هاي حاصل از گردآري داده ها حاکي از اين است که زنان مورد مطالعه از وضعيت توانمندي پاييني برخوردار هستند، يافته ها همچنين حاکي از اين است که بين وجود کسب مهارت توسط زنان و توانمند سازي اجتماعي ،اقتصادي و رواني رابطه معناداري جود ندارد.يافته ها همچنين حاکي از اين است که با توجه به اين که زنان روستايي از مهارت هاي برخوردار هستند اما آن ها به خاطر عدم توانمندي رواني و همچنين عوامل فرهنگي و جنسيتي از مهارت هاي خود در راستاي برآورده کردند نيازهايشان استفاده نمي کنند و همواره نيازمند کمک ديگران هستند.، يافته ها همچنين حاکي از اين است که زنان روستايي هنگام فوت همسر با وضعيت بسيار بدي از نظر اقتصادي مواجه خواهند شد، زيرا از يک سو سنت هاي خانه ي پدري به عنوان دفترچه تأمين اجتماعي از بين رفته است و از سوي ديگر اگر ادعاي ارث پدري کنند مورد طرد فرهنگ و جامعه قرار مي گيرند. و همچنين با فوت همسر فرزندان و عروسان به عنوان وارثان مرد شناخته مي شوند و موقعيت زن يا مادر به يک خدمتکار تنزل پيدا مي کند.

متن کامل مقاله