عنوان
عوامل موثر بر کارآفريني زنان عشاير شهرستان ايلام
نویسنده (گان)
چراغي,طيبه
چکیده مقاله
هدف کلي اين تحقيق مطالعه عوامل مؤثر بر كارآفريني زنان عشاير شهرستان ايلام مي¬باشد. اين تحقيق به لحاظ هدف کاربردي است و از لحاظ روش دستيابي به حقايق و داده پردازي از نوع تحقيقات پيمايشي مقطعي است. جامعه آماري مورد نظر شامل دو گروه زنان عشاير كارآفرين شهرستان ايلام و زنان عشاير غير كارآفرين شهرستان ايلام مي¬باشد که از اين ميان تعداد 34 نفر به روش نمونه گيري تصادفي و 34 نفر زن كارآفرين عشاير از طريق تمام شماري انتخاب شدند.روايي اين تحقيق با استفاده از پانل متخصصان و پايايي ابزار پژوهش آن با استفاده از ضريب اطمينان آلفاي کرونباخ تائيد گرديد و ابزار گردآوري داده¬ها در اين تحقيق پرسشنامه بوده است. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق و آزمون فرضيه¬ها از آمار توصيفي و استنباطي مناسب بهره گرفته شد، نتايج رگرسيون لوجيت به روش همزمان، نشان داد که هشت عامل؛ سن، سرمايه اوليه، آموزش¬ هاي مهارتي، حمايت خانواده،ريسک پذيري، نگرش و عوامل فرهنگي به عنوان مهمترين عوامل موثر بر کار آفريني زنان عشاير شهرستان ايلام بوده که به استثناي متغير سن زنان عشاير ساير متغيرها داراي تأثير مثبت بر متغير وابسته بوده اند.

متن کامل مقاله