عنوان
جايگاه مشارکت زنان درمديريت روستايي در قوانين بالا دستي جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر توسعه پايدار روستايي
نویسنده (گان)
غلامي,اميد
چکیده مقاله
اين مقاله با محوريت جايگاه مشارکت زنان در مديريت روستا در قوانين بالادستي ايران تهيه شده است.قانون اساسي،شوراها و دهياري ها را مورد مطالعه قرار داده است و ساختار قوانين مذکور را براي مشارکت زنان در مديريت روستا مناسب مي داند .در انتها راهکارهايي براي افزايش مشارکت زنان در مديريت روستايي بيان شده است.

متن کامل مقاله