عنوان
تحليل جامعه شناختي تأثير طبقه اجتماعي بر نگرش نابرابري هاي جنسيتي دربين زنان روستايي ( مطالعه ي موردي زنان متأهل روستاهاي آبادچي، حجت آباد و مشهد کاوه از توابع چادگان)
نویسنده (گان)
عبداللهي,مهرناز;اميري اسفرجاني,زهرا
چکیده مقاله

هدف از نگارش مقاله ي حاضر تحليل جامعه شناختي تأثير طبقه ي اجتماعي بر نگرش زنان متأهل روستايي نسبت به نابرابري جنسيتي بوده است. چهارچوب نظري پژوهش با استفاده از نظريات انديشمندان مختلف چون چافتز، بورديو، کالينز و نظريه هاي فمينيستي تدارک ديده شده است. روش تحقيق در اين پژوهش پيمايشي و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه ي داراي اعتبار و قابليت اعتماد است. جامعه ي آماري تحقيق، جمعيت زنان متأهل 60- 16 سال روستاهاي آباد چي، حجت آباد و مشهد کاوه از توابع چادگان، تعداد نمونه 384 نفر و روش نمونه گيري سهميه اي بر اساس متغيرهاي گروه سني، طبقه ي اجتماعي و محل زندگي بوده است. نتيجه ي مطالعه نشان داد که نگرش به نابرابري جنسيتي، نابرابري جنسيتي (بعد اجتماعي) و نابرابري جنسيتي (بعد فرهنگي)، بر حسب طبقات مختلف اجتماعي تفاوت معنادار دارد. و همچنين طبقات متوسط به بالا واکنش هاي منفي تري به وجود نابرابري هاي جنسيتي داشته اند و بيشتر از طبقات پايين به آن معترض بوده اند. اما طبقات پايين و متوسط پايين، کم تر به آن واکنش نشان داده اند. هم چنين نتايج ديگر بيان گر آن است که نگرش به نابرابري هاي جنسيتي در بعد اجتماعي منفي تر از بعد فرهنگي بوده است.


متن کامل مقاله