عنوان
شناخت و تحليل سازه¬هاي موفقيت صندوق¬هاي اعتبارات خرد زنان روستايي
نویسنده (گان)
يعقوبي فراني,احمد;آرمند,سميه;سعدي,حشمت اله ;,
چکیده مقاله
پژوهش حاضر به دنبال شناخت و تحليل سازه¬هاي موفقيت صندوق¬هاي اعتبارات خرد زنان روستايي (مطالعه صندوق¬هاي اعتبارات خرد زنان روستايي استان همدان) است. اين تحقيق از نوع کاربردي و روش تحقيق آن، پيمايش است که در آن 85 نفر از اعضاي صندوق¬هاي اعتبارات خرد زنان روستايي در استان همدان انتخاب شدند. ابزار تحقيق، پرسشنامه است که روايي آن با بهره¬گيري از نظرات اساتيد رشته¬ي ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه بوعلي همدان و کارشناسان جهاد کشاورزي تاييد شد و پايايي آن نيز با استفاده از فرمول کرونباخ-آلفا (85/.=α) محاسبه گرديد. مهمترين عوامل موثر بر موفقيت صندوق¬هاي اعتبارات خرد زنان روستايي با استفاده از روش تحليل عاملي در چهار عامل دسته¬بندي گرديد. نتايج نشان مي¬دهد مهمترين اين عوامل شامل 1- عوامل مديريتي، 2- عوامل اقتصادي( سيستم وام¬دهي و مقررات مالي)، 3- عوامل اجتماعي، 4- عوامل اقتصادي (شرايط توليد) است و مقدار واريانس تجمعي تبيين شده توسط اين چهار عامل، 537/66 مي¬باشد

متن کامل مقاله